Dzīvesvietas deklarēšana
DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANA

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

Dzīvesvieta ir jādeklarē personai, kura maina dzīvesvietu vai kura līdz šim nav deklarējusi dzīvesvietu. Dzīvesvietas reģistrācija, ko ir veikusi pašvaldība pēc savas iniciatīvas, nav dzīvesvietas deklarēšana, un personai joprojām saglabājas pienākums deklarēt dzīvesvietu.

Dzīvesvietu var deklarēt:

  1. tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta;
  2. elektroniski portālā www.latvija.lv;
  3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē - tikai ārzemniekiem, bezvalstniekiem, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem.

Deklarējot dzīvesvietu, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, laianulētu ziņas par tās iepriekšējo deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.

Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto, par dzīvesvietas nedeklarēšanu (186.panta otrā daļa) personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350 eiro, savukārt par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu (190.10 pants), personai uzliek naudas sodu no 70 līdz 500 eiro.

Savas deklarētās dzīvesvietas pārbaude elektroniski

Ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšana

Paziņojums par dzīvesvietas adresi ārvalstīs

Informācijas/izziņas par dzīvesvietu saņemšana no Iedzīvotāju reģistra

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Avots: www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana.html#1

 

Dzīvesvietas deklarēšana pašvaldībā

!!! Pašvaldībā dzīvesvietu var deklarēt persona pati, tās likumiskais pārstāvis, vai personas pilnvarotais pārstāvis !!!

Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā:

1. ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība (Latvijā personu apliecības pagaidām vēl netiek izsniegtas. Šobrīd personu apliecības var uzrādīt citu valstu pilsoņi.)), personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā;

!!!Autovadītāja apliecību nevar izmantot!!!

2. ir jāiesniedz dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa (atsevišķās pašvaldībās dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu aizpilda pašvaldības darbinieks un persona to paraksta).

3. attiecīgās pašvaldības kontā jāiemaksā valsts nodeva EUR 4,28.

Pašvaldību adreses

Pašvaldība:

1. pieņem personas dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu;
2. pārbauda personas identitāti pēc personu apliecinoša dokumenta;
3. pārliecinās par pārstāvniecību personai (ja dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu iesniedz likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis);
4. pārbauda personas dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu un nepieciešamības gadījumā lūdz labot, papildināt vai precizēt dzīvesvietas deklarēšanas veidlapā iekļautās ziņas;
5. pārbauda sniegtās ziņas Iedzīvotāju reģistrā par personas identitāti;
6. pārbauda personas sniegtās ziņas par adreses esamību Valsts adrešu reģistrā;
7. veic pasākumus ziņu aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā (ja pašvaldībai ir tiešsaiste ar Iedzīvotāju reģistru – ziņas iekļauj Iedzīvotāju reģistra, bet, ja pašvaldībai nav tiešsaistes ar Iedzīvotāju reģistru – aizpilda ziņu aktualizēšanas veidlapu un nosūta to ziņu iekļaušanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei);
8. izsniedz dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Pašvaldība pēc savas iniciatīvas veic dzīvesvietas reģistrāciju personai, ja:

1. tā nav deklarējusi savu dzīvesvietu;
2. ir saņemta rakstiska informācija no valsts pārvaldes iestādes, ārstniecības, izglītības vai citas iestādes par personas faktisko dzīvesvietu;
3. ir veikta sniegto ziņu pārbaude.
Pēc dzīvesvietas reģistrācijas personai, pašvaldība informē personu par dzīvesvietas reģistrāciju.

!!! Dzīvesvietas reģistrācija, ko ir veikusi pašvaldība pēc savas iniciatīvas nav dzīvesvietas deklarēšana un personai joprojām saglabājas pienākums deklarēt dzīvesvietu !!!

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto, par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā (186.panta otrā daļa) vai par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu (190.10 pants), personai var uzlikt naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Avots: www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana/pasavaldiba.html

Dzīvesvietu Līgatnes novadā var deklarēt:

  • Līgatnes novada domē  /dzīvesvietu var deklarēt tikai Līgatnes pilsētā/

Adrese: Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110
Tālr.:  64153176    
e-pasts: novadadome@ligatne.lv 

Līgatnes novada domes sekretāre Anita Jaunzeme

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst. 8.00 - 16.00
Otrdienās no plkst. 8.00 - 16.00
Trešdienās no plkst. 8.00 - 17.30
Ceturtdienās no plkst. 8.00 - 16.00
Piektdienās Apmeklētājus nepieņem

          

  • Līgatnes pagasta pārvaldē  /dzīvesvietu var deklarēt Līgatnes novadā/

Adrese: Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV – 4108
Tālr.:  64155636    
e-pasts: ligatnespagasts@ligatne.lv

Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāre Līvija Andersone

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst. 8.00 - 16.00
Otrdienās no plkst. 8.00 - 16.00
Trešdienās no plkst. 8.00 - 17.30
Ceturdienās no plkst. 8.00 - 16.00
Piektdienās Ameklētājus nepieņem

/Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde/
Izmantojot e-pakalpojumu „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, vari elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi Latvijā. Elektroniski šis pakalpojums ir bez maksas.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums, internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais ID.

E-pakalpojuma adrese:
www.latvija.lv→/E-pakalpojumi/→/Dzīvesvieta, nekustamais īpašums, būvniecība, ģeodēzija, kartogrāfija/→/Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana/


Dzīvesvietas reģistrēšana ārvalstīs

/Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde/

Uzturoties ārpus Latvijas ilgāk par 6 mēnešiem, ikvienam Latvijas valsts piederīgajam ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Latvijas konsulārajai vai diplomātiskajai pārstāvniecībai par savu un sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs. Elektroniski to var izdarīt e-pakalpojuma „Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs” ietvaros. Ziņas Iedzīvotāju reģistrā tiks aktualizētas automātiski. Atgriežoties Latvijā, personai jādeklarē tās dzīvesvieta Latvijas Republikā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums, viedkartes drošs vai virtuālais elektroniskais paraksts.


E-pakalpojuma adrese:

www.latvija.lv/E-pakalpojumi//Transports, tūrisms, migrācija, konsulārie pakalpojumi//Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs/

Deklarēt dzīvesvietu portālā: www.latvija.lv var:

  • ar e-parakstu;
  • izmantojot Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centra izsniegto elektroniskā paraksta viedkarti, e-ID karti,
  • vai izmantojot savu internetbanku. Tas nozīmē, ka portālā www.latvija.lv var deklarēties bez maksas, izmantojot internetbankas paroli. Deklarēties šajā sistēmā var, ja ir pieslēgta internetbanka „Swedbank”, „SEB banka”, „Citadele banka”, "Norvik banka", "Nordea banka", "DNB Banka"

 Deklarētās dzīvesvietas anulēšana

Pašvaldība ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:
1) persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas;
2) personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Pašvaldība pārbauda deklarēto ziņu patiesumu:
1) pēc savas iniciatīvas;
2) pēc nekustamā īpašuma vai citas ieinteresētas personas iesnieguma.

Pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas:
1) pēc tās rīcībā esošajiem dokumentiem;
2) pēc informācijas sistēmu datiem:
a) Iedzīvotāju reģistrā;
b) Valsts adrešu reģistrā.
3) uzaicinot personu iesniegt dokumentu, kas apliecina deklarēto ziņu patiesumu (piemēram, īres līguma vai vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieka esamību, vai tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā esamību);
4) pieprasot ziņas no nekustamā īpašuma īpašnieka.

Ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība konstatē, ka dzīvesvietas deklarēšanas iesnieguma iesniegšanas laikā personai nebija iesniegumā norādītā tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar deklarācijas iesniegšanas datumu.
Ja pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar lēmuma pieņemšanas datumu.

Pēc ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanas, pašvaldība aktualizē minēto informāciju Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai.

Avots: http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/dzivesvieta/zinu.html

   

Informācija par manu nekustamo īpašumu un tajā deklarētām personām

/Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde/

Izmantojot e-pakalpojumu „Manā īpašumā deklarētās personas”, fiziska persona var iegūt informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētiem nekustamiem īpašumiem, to sastāvu, kadastra numuriem, adresēm un personām, kas ir deklarējušas dzīvesvietu šo īpašumu adresēs.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums, internetbankas pieslēgums vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai Mobilais ID.


E-pakalpojuma adrese:

www.latvija.lv→/E-pakalpojums/→/Dzīvesvieta, nekustamais īpašums, būvniecība, ģeodēzija, kartogrāfija/→/Manā īpašumā deklarētās personas/

  

Dzīvesvietas deklarācija, deklarējot dzīvesvietu deklarēšanas iestādē 

Kā es varu elektroniski deklarēt (reģistrēt) savu dzīvesvietu?

Iesniegums izziņai par ģimenes sastāvu 

Iesniegums izziņai par pēdējo deklarēto dzīvesvietu