Jaunumi
Aicinājums jauniešiem (13 līdz 18 gadi) vasaras praksēm brīvlaikā Līgatnes novadā

           Jau ceturto gadu Līgatnes novadā no 1.jūnija līdz 25.augustam Līgatnes novada pašvaldība dod iespēju jauniešiem (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū, radot iespēju apgūt nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

Saskaņā ar “Noteikumiem par kārtību, kādā organizējama jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) vasaras prakse brīvlaikā Līgatnes novadā” (2012.gada 27.septembra domes lēmums, prot. Nr.12, 67.§., ar grozījumiem 2013.gada 25.aprīlī, prot. Nr. 4,9.§. un 2014.gada 23.janvārī, prot.Nr.1,26.§.)

http://www.ligatne.lv/uploads/filedir/noteikumiparnodarbintbuvasarargrozjumiem.doc)

 no 1.aprīļa līdz 1.maijam gaidām pašvaldībā rakstisku iesniegumu un ārsta izziņu, kurā norādīts, ka jaunietim atļauts strādāt algotu darbu (Pielikums Nr. 2, norādītajos noteikumos):

  • Līgatnes pakalpojumu centrā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē (sekretārei Anitai Jaunzemei)

  • Augšlīgatnes pakalpojumu centrā, Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (sekretārei Līvijai Andersonei).

Kontakttālrunis informācijai: 26866855 (Dace Bērziņa).

 

Dace Bērziņa

Līgatnes novada

izglītības un jaunatnes lietu speciāliste


Publicēts 2016. gada 1. aprīlī

2016-04-12