Jaunumi
Izsludina "LEADER" projektu 3. kārtu

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

 

 Termiņš projektu   iesnieguma pieņemšanai

 

 

 

2017. gada 20.marts - 2017. gada 20.aprīlis

 

3.kārtai piešķirtais ELFLA

 

publiskais finansējums

 

 

 

EUR 245 000.00

 

 

 

Rīcībai 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

 

EUR 105 000.00

 

Rīcībai 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana

 

EUR  140 000.00

 

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegumu iesniegšana

 

Elektroniski:

- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

- Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv

.

 

Papīra formā:

 

Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerības” birojā: Jāņa Poruka ielā 8 -317.kabinetā, Cēsis, Cēsu novadā.  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā. 

Atbalsta pretendenti

Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos MK noteikumu 590, 6.3. apakšpunktā minēto sabiedriskā labuma projektu.

  

 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

 

SVVA Stratēģiskais mērķis:

 

M2 Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana

 

Rīcība 2.1.

 

Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

 

Kārtai piešķirtais finansējuma  apmērs 

EUR 105 000.00

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR

līdz EUR 25 000.00

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

90%

 

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590

 

5.2.1. punktā minētā darbība

Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

 

 

Rīcības darbību apraksts

Apdzīvoto vietu publiskā infrastruktūra;

•       Infrastruktūras izveide dabas un kultūras objektos, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un/vai pamatota pašvaldības attīstības programmā;

•       Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana.

Papildus iesniedzamie dokumenti

·         Fiziskai personai jāpievieno- Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu.

  • pievienots papildus materiāls par projekta mērķauditorijas novērtēšanu(piemēram, aptaujas, forumi u.tml.)

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA 3.3. nodaļā  Rīcību rezultātu rādītāji

 

·         Labiekārtota publiskā teritorija

·         Uzlabota infrastruktūra;

·         Ēku atjaunošanas un saglabāšanas pasākums;

·         Izveidota  kvalitatīva kultūrvēsturiskā mantojuma/novadpētniecības ekspozīcija, kas tiek iekļauta vismaz reģiona līmeņa tūrisma informācijas apritē.

 

 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

 

SVVA Stratēģiskais mērķis:

 

M 2 Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana

 

Rīcība 2.2.

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana

 

Kārtai piešķirtais finansējuma  apmērs 

EUR  140 000.00

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR

līdz EUR 17 000.00

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

90%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590

5.2.2. punktā minētā darbība

Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

 

 

Rīcības darbību apraksts


 

·         Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, sporta, kultūras, interešu centru, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai un dažādošanai;

·         Vides aizsardzības aktivitātēm;

·         Lauku tradīciju un kultūras mantojuma stiprināšana un attīstība;

·         Apmācību organizēšana, amatu prasmju apguve;

·         Infrastruktūras izveidošana sporta objektos.

 

 

Papildus iesniedzamie dokumenti

 

 

·         Fiziskai personai jāpievieno- Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu.

·         Projekta pieteikumam pievienots papildus materiāls par projekta mērķauditorijas novērtēšanu (piemēram, aptaujas, forumi u.tml.)

 

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijas Rīcības plāna 7.ailē

  • Uzlabota infrastruktūra un/vai aprīkojums sporta/veselīga dzīvesveida centros/klubos (attiecināma arī jaunu centru izveidošana);
  • Izveidots dabas tūrisma objekts;
  • Izveidotajaunu sociālo pakalpojumu sniegšanas vieta/atbalsta centrs sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupām;
  • Uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte esošajās institūcijās/organizācijās;
  • Uzlabota vai izveidota  infrastruktūra/pakalpojums bērniem un/vai jauniešiem;
  • Uzlabota sporta, kultūras, mūžizglītības pasākumu un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūra un/vai saturiskais piedāvājums apdzīvotās vietās;
  • Izveidotstradīciju objekts/pasākumi;
  • Radītsinfrastruktūras objekts/pasākumi, kas veicina jauniešu piesaisti lauku teritorijai;
  • Noorganizētas apmācības amatu apgūšanai.

Informācija un veidlapas pieejamas“Cēsu rajona lauku partnerības” mājaslapā www.partneriba.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā : www.lad.gov.lv

.

 

Kontaktpersonas:

Dace Melgalve tālr. 29467509, e –pasts: cesis@partneriba.lv; Jāņa Poruka ielā 8 -317. kabinets, Cēsis, Cēsu novadā. LV4101.

Kristīne Zaķe, tālrunis 26100933, cesis@partneriba.lv


 

Publicēts 2017. gada 2. martā

 

 

 

 

 

2017-03-02