Jaunumi
Cēsu novadam vienota tūrisma attīstības stratēģija nākamajiem pieciem gadiem
 
Apstiprināta Cēsu novada tūrisma attīstības stratēģija 2022.-2026.gadam. Tajā skaidrota tūrisma nozares attīstības plānošana un veicināšana apvienotajā Cēsu novada teritorijā. Stratēģijā, balstoties uz tūrisma nozares resursu un dažāda līmeņa stratēģisko dokumentu izpēti, dažādu sabiedrības grupu iesaisti un nozares SVID analīzi, definēta Cēsu novada tūrisma attīstības vīzija, vidēja termiņa stratēģiskie mērķi un rīcības virzieni, kā arī izstrādāts rīcības plāns un rezultatīvo rādītāju indikatori pieciem gadiem.

Cēsu novadā tūrisma nozare jau daudzu gadu garumā ir noteikta kā stratēģiski svarīga, ņemot vērā novada ģeogrāfisko novietojumu, dažādo kultūras un dabas resursu koncentrāciju un tūrisma ekonomisko pienesumu novadam kopumā. Novadu apvienošanās radīja nepieciešamību definēt tālāko tūrisma attīstības virzību, kā arī gudras un teritoriju visaptverošas ilgtspējīgas tūrisma jomas pārvaldības izveidi.

Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vadītāja Andra Magone uzsver: “Veidojot šo stratēģiju, tika iesaistītas ļoti daudz ieinteresētās puses – Latvijas iedzīvotāji, pilsētas viesi, notikušas diskusijas uzņēmēju fokusgrupās, intervijas ar pētniekiem un Latvijas tūrisma plānošanā iesaistītajām institūcijām. Mēs centāmies izzināt un saprast jaunizveidotā Cēsu novada kopskatu, kādas ir tā priekšrocības un trūkumi, kādas, ņemot vērā nākotnes tendences tūrismā, saskatām perspektīvas gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū.”

”Izaicinājums ir veidot visu Cēsu novadu kā vienotu tūrisma galamērķi un pagarināt tūristu uzturēšanās ilgumu tieši mūsu novada robežās, atklāt jaunās “pērles”. Jau tūrisma atpazīstamo pilsētu Līgatnes un Cēsu pieredzei ir jākļūst par instrumentu tūristu virzīšanai uz pārējo novada teritoriju.”, turpina Magone.

Tūrisma attīstības stratēģijā virzītā vīzija paredz, ka Cēsu novads ir vietējo kopienu vērtībās un zināšanās balstīts starptautiski atpazīstams ilgtspējīgs kultūras, dabas un aktīvās atpūtas galamērķis visa gada garumā. Tās pamatā ir ideja, ka Cēsu novads būs konkurētspējīgs tūrisma galamērķis, kas spēs nodrošināt tūrisma piedāvājumu un pieprasījumu jebkuros laika apstākļos un visu cauru gadu. Ir būtiski atrast veidu, kā tūristi Cēsu novadu apmeklē visa gada garumā, tādējādi tiks radīti daudz labvēlīgāki apstākļi vietējiem uzņēmējiem, rodot viņiem iespēju gūt ienākumus arī ārpus aktīvās tūrisma sezonas.

 “Lai nākamo piecu gadu laikā vīziju realizētu, esam izvēlējušies četrus darba virzienus. Pirmais no virzieniem nosaka būtisku uzsvaru uz vietējo kopienu, iedzīvotāju iesaisti un vietējo tradīciju, prasmju un zināšanu izmantošanu. Tostarp, vietējie var būt arī ziņneši un vēstnieki, lai palīdzētu attīstīt tūrismu. Rezultātā vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji tiks iesaistīti gan kā produktu un pakalpojumu veidotāji, gan Cēsu novada popularizētāji. Vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji ir milzīgs potenciāls mazo sadarbību jeb puduru veidošanai.

Otrs virziens, uz kuru pastiprināti liksim uzsvaru, būs sezonai un definētajām mērķa grupām atbilstošs un kvalitatīvs tūrisma piedāvājums, kas veicina, lai tūristi uzturētos novadā ilgāk un rosinātu viņu atkārtotu atgriešanos. Te ir jādomā par to, kā sliktu laikapstākļu gadījumā nodrošināsim iekštelpu atpūtu nākotnē, kā uzlabosim kultūras tūrisma piedāvājumu. Svarīgi panākt, lai tūrisma pakalpojumam ir nemainīgi laba un cenai atbilstoša kvalitāte. Ja nodrošināsim vienmērīgu piedāvājumu, pieejamību un kvalitāti, tad kļūsim arī starptautiski konkurētspējīgāki.

Trešais virziens, uz ko tiks strādāts, būs mārketings un zīmola aktivitātes. Paredzēts izstrādāt Cēsu tūrisma zīmolu. Zīmola vērtības ir apzinātas jau stratēģijas izstrādes gaitā, atliek vien turpināt darbu un tikt pie rezultāta. 

Ceturtais virziens, kuru nākamo gadu laikā attīstīsim, būs sadarbības veicināšana, jo mēs aizvien mācāmies sadarboties. Lai to veicinātu, mums vajadzīgi arī dati un viedie risinājumi, lai tajos balstītu ilgtspējīgu tūrisma attīstību un pārvaldību.”

Cēsu novada tūrisma stratēģija 2022.-2026.gadam ir dokuments, kas precizē un papildina “Cēsu novada ilgtspējīga stratēģija 2021.-2035.gadam” tūrisma attīstības virzienus. Dokuments ir ne tikai ceļa karte, kā attīstīt tūrismu Cēsu novadā, bet arī pamats jaunas tūrisma pārvaldības izveidei Cēsu novadā, kas balstīta gan uz no tūrisma piedāvājuma viedokļa daudzveidīgo teritoriju un cilvēku, gan dažādu nozaru starpdisciplinārā sadarbībā, resursu ekonomijā un ilgtspējas nodrošināšanā.

Pilno dokumenta versiju “Cēsu novada tūrisma attīstības stratēģija 2022.-2026.gadam” aplūko ŠEIT.

 

 

2022-05-27