Jaunumi
„Dzīvo sev un savai ģimenei”
 
 
„IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTĒ”

 

 

Līgatnes novada dome uzsākusi projekta „Dzīvo sev un savai ģimenei” Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/168 īstenošanu 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir  LVL 50 730.00, kuras 100% finansē Eiropas Sociālais fonds.
Projekta īstenošanas mērķis: pilnveidot Līgatnes novada sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu (daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm; vecāki, kuriem ir bērns invalīds, un personas, kuras kopj slimu ģimenes locekli) sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā, veicot sociālās rehabilitācijas, sociālo prasmju apguves kompleksus pasākumus, kā arī veidojot darba grupas, lai sekmētu sociālās atstumtības riska grupu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū pēc dalības projekta programmā „Dzīvo sev un savai ģimenei!”,kā arīizveidot un nostiprināt atbalsta grupu darbību mērķa grupu integrācijai sabiedrībā, atbilstoši pilnveidojot sociālā darba metodes Līgatnes novada Sociālajā dienestā.
Projekta galvenās aktivitātes:
-          Atbalsta, motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde;
-          Projekta mērķa grupas sociālā rehabilitācija (Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana personām no daudzbērnu ģimenēm un nepilnām ģimenēm);
-          Speciālistu apmācība darbam ar mērķa grupu.
Sagaidāmie projekta rezultāti:
-          Izstrādāta atbalsta, motivācijas un sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu programma;
-          Sociālo pakalpojumu saņēmušas 48 personas (un bērni no riska un disfunkcionālām ģimenēm);
-          Novadīti 4 programmas kursi un izveidotas 4 atbalsta grupas;
-          Darbam ar mērķa grupu apmācīti 5 speciālisti un noorganizētas atbilstošas apmācības.
Projekta īstenošana laika posms:2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.
Projekta vadītāja: Vineta Lapsele
Datums: 14.02.2012.
 

 

2012-02-17
Laika ziņas
Aptaujas