Jaunumi
Izglītības psihologa vakance

 

     Līgatnes novada dome (90000057333)

aicina pieteikties uz vakanto

izglītības psihologa

(profesijas klasifikatora kods 2634 03) vietu

 (normāls darba laiks)

 

Atalgojums 990,00 EUR pirms nodokļu nomaksas (par noteikto darba laiku).

AMATA MĒRĶIS:

Mācību un audzināšanas procesa, emocionālo, kognitīvo, uzvedības vai saskarsmes grūtību mazināšana, pozitīvas pašizaugsmes veicināšana izglītojamajiem. Palīdz risināt izglītojamo mācīšanās grūtības, sociālās un emocionālā rakstura problēmas, sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, kuri iesaistīti izglītojamā problēmu risināšanā.

Izglītības psihologa darbs tiek plānots, vadoties pēc izglītojamo, vecāku (aizbildņu), pedagogu, izglītības iestāžu administrācijas pieteikumiem, pamatuzmanību veltot darbam ar izglītojamo, viņa problēmu risināšanai – Jauno Līderu vidusskolā, Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā, Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi”, Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē.

PIENĀKUMI:

  • Izglītojamo psiholoģiskā izpēte;
  • Izglītojamo, vecāku (aizbildņu) un pedagogu konsultēšana bērna psiholoģisko vai emocionālo problēmu gadījumos;
  • Izglītojamo audzināšanas un izglītības problēmu risināšana, sadarbojoties ar izglītības iestāžu pedagogiem, administrāciju, logopēdu/citu atbalsta personālu, u.c.;
  • Sadarbībā ar izglītības iestāžu pedagogiem vadīt preventīva un izglītojoša satura nodarbības un pasākumus izglītojamajiem;
  • Iespēju robežās vadīt supervīzijas izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem.

PRASĪBAS PRETENDENTAM :

  • Izglītība – augstākā izglītība psiholoģijā, ir iegūts izglītības psihologa sertifikāts vai arī tiek noslēgts līgums ar psihologu - pārraugu par psihologa pārraudzības īstenošanu, darbojoties izglītības jomā, izglītības psihologa sertifikāta iegūšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Psihologu likuma 3.pants);
  • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • Pretendenta CV;
  • Izglītības dokumentu kopijas;
  • Motivācijas vēstule.

Dokumentus iesniegt Līgatnes novada domē elektroniski uz e-pasta adresi  - novadadome@ligatne.lv

Pieteikties līdz 2021. gada 30. aprīlim. Tālrunis informācijai 64155451

2021-04-05