Jaunumi
Jaunajiem uzņēmējiem vērts izmantot reģionālo biznesa inkubatoru un pašvaldību piedāvāto atbalstu

Vidzemes plānošanas reģiona 2016. gada 9. decembra Attīstības padomes sēdē klātesošos pašvaldību vadītājus ar reģionālo biznesa inkubatoru darbības stratēģiju un plāniem iepazīstināja Valmieras Biznesa inkubatora un Madonas Biznesa inkubatora vadītāji. Tūlīt pēc padomes sēdes notika arī atsevišķa Vidzemes Uzņēmējdarbības centra speciālistu, biznesa inkubatoru vadītāju un pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu tikšanās. Tās laikā speciālisti varēja uzdot aktuālos jautājumus par iespējām izmantot inkubatoru atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanā, kā arī par pašvaldību iespējām sniegt atbalstu biznesa inkubatoru darbības nodrošināšanai. Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs (VUC) iepriekš aktīvi piedalījās biznesa inkubatoru darbības programmas veidošanā, kura 2016.gadā stājās spēkā. Sniedzot savus ieteikumus, VUC īpaši uzsvēra reģionālo inkubatoru nepieciešamību. Tā kā Vidzemes reģionā ir divi inkubatori, taču teritorija ir salīdzinoši liela, pašvaldības ir viens no būtiskākajiem partneriem uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanā.

Biznesa inkubatora piedāvātie atbalsta instrumenti

Šajā plānošanas periodā atbalsta programma veidota, uzsverot zināšanu nozīmību – uzņēmējam jāpiemīt kompetencēm ar kurām praktiski jebkura biznesa ideja būtu īstenojama. Tikpat svarīga ir arī jauno uzņēmēju savstarpējā sadarbība, gan apmainoties informācijā par ikdienas problēmām, gan uzzinot vairāk vienam par otru, lai, iespējams, uzsāktu jaunus kopprojektus. Tieši apmācību un tīklošanās aktivitātes, individuālu mērķu un uzdevumu definēšana ļaus noteikt nepieciešamo pakalpojumu klāstu katram uzņēmējam.

Biznesa inkubatoru pārstāvji klātesošos informēja par pieejamajiem specifiskajiem pakalpojumiem, piemēram, par iespējām izveidot produktu prototipus, veikt produktu testēšanu, kā arī par iespējamo atbalstu mārketinga aktivitātēm.

Jāatzīmē, ka ikviena fiziska persona, kurai ir biznesa ideja, var izmantot pirmsinkubācijas procesu, lai vispirms apgūtu pamatzināšanas biznesa vadībā, praktiski apgūstot biznesa plāna sagatavošanu. Vēlākais pēc pusgada sekmīgi jaunās zināšanas apguvušais jaunais uzņēmējs varēs uzsākt inkubācijas procesu, lai realizētu savu biznesa ideju.

Atšķirībā no iepriekšējā perioda, uzņēmumiem vairs nav obligāti jāreģistrē juridiskā adrese inkubatoros, lai gan tādā gadījumā maksa par telpu nomu netiek prasīta. Savukārt, ja juridiskā adrese ir ārpus inkubatora telpām, uzņēmējiem būs iespēja atgūt 50% no nomas maksas, bet ne vairāk kā 2500 eiro visā inkubācijas periodā.  

Pašvaldību iesaistīšanās atbalsta sniegšanā jaunajiem uzņēmējiem

Vidzemes reģionālo biznesa inkubatoru pārstāvji pauda gatavību cieši sadarboties arī ar pašvaldībām. Pie nosacījuma, ka pašvaldība sapulcēs vismaz 5 interesentus, kuriem varētu interesēt iespēja attīstīt savu ideju biznesa inkubatorā, inkubatora speciālisti labprāt dosies uz konkrēto pašvaldību, lai konsultētu potenciālos jaunos uzņēmējus klātienē.

Pašvaldības tika aicinātas arī pārdomāt, kuri varētu būt jauno uzņēmēju iespējamie mentori, kā arī noteikt kontaktpersonas pašvaldībās, ar kurām biznesa inkubatori turpmāk sazināsies par uzņēmējdarbības jautājumiem. Tajā pašā laikā pašvaldību pārstāvji tikšanās laikā norādīja, ka viņiem ir ļoti būtiski saņemt atgriezenisko saiti par to, vai un kādi uzņēmēji uzsākuši inkubēšanos un kā viņiem veicas.

Tāpat inkubatoru pārstāvji pašvaldības aicināja pārdomāt iespējas ierīkot virtuālos birojus, sniedzot uzņēmējiem iespēju biroja adresi reģistrēt kā sava uzņēmuma juridisko adresi, saņemt korespondenci, rīkot tikšanās ar biznesa partneriem un organizēt citus nelielus pasākumus, kas būtu nozīmīgi attīstībai.

Sanāksmes laikā klātesošie vienojās, ka arī turpmāk VUC organizēs regulāras tikšanās pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem, tās notiks ne retāk kā reizi pusgadā, un tajās piedalīties tiks aicināti arī biznesa inkubatoru pārstāvji.

Par reģionālajiem biznesa inkubatoriem

Reģionālo biznesa inkubatoru galvenais darbības mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), kuri veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām. Projekta ietvaros atbalsta sniegšanai ir izveidoti 15 LIAA biznesa inkubatori dažādās Latvijas pilsētās, t.sk. specifisks Radošo industriju biznesa inkubators Rīgā. Vairāk informācijas pa biznesa inkubatoru darbību lasiet LIAA mājaslapā. Par reģionālo biznesa inkubatoru un radošu industriju inkubatoru īstenošanas noteikumiem lasīt šeit.

Plašāka informācija: Ina Miķelsone, Vidzemes Uzņēmējdarbības centra vadītāja, Mob.t. 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv


Publicēts 2016. gada 15. decembrī

2016-12-16
Laika ziņas
Aptaujas