Jaunumi
Jaunatnes darbinieku tikšanās

Turpinās Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”  projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 īstenošana, sadarbojoties Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pašvaldībām.

Šonedēļ notika jaunatnes lietu speciālistu un darbinieku tikšanās, lai runātu par projekta turpmākās norises gaitu un tuvākajām tikšanās reizēm, kas tiek plānotas laika periodā līdz maijam un kurās pulcēsies vairāki desmiti jauniešu katrā sadarbības novadā, lai paustu savu viedokli par darba ar jaunatni novadā kvalitāti, kā arī ieteiktu risinājumus tā uzlabošanai. Rudens pusē tiks veikta arī apjomīga pusaudžu un jauniešu  anketēšana, kas kalpos par pamatu plānošanas dokumenta izstrādei, lai tas tiešām kļūtu jēgpilns un kvalitatīvi izstrādāts.

Klātesošie tika iepazīstināti ar iepriekšējās diskusijās izskanējušo novadu izglītības, sociālās, kultūras un sporta jomu speciālistu, biedrību un organizāciju pārstāvju viedokļu, kuros tikaizvērtēta pašreizēja sistēma darbam ar jaunatni novados, apkopojumu.

Stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.

Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājas lapās un sociālajā vietnē Facebook - www.facebook.com/8novadivar

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Diāna Briede,

projekta vadītāja


 

Publicēts 2017. gada 6. janvārī

2017-01-06