Jaunumi
Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde

Maijā no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras saņemts apstiprinājums Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3.pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” sadaļā iesniegtajam projekta pieteikumam “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” (Nr.2016-1-LV02-KA347-001061).

Projekta ietvaros paredzēts, sadarbojoties jaunatnes lietu speciālistiem no Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem, izstrādāt jaunatnes politikas stratēģiju. Projekta laikā plānotas tikšanās un diskusijas starp jauniešiem un dažādu pašvaldības kompetencē esošu jomu ekspertiem. Tiks veikta dažādu mērķa grupu anketēšana, izpēte, iegūto datu apstrāde un analīze, uz kā pamata tad arī tiks izstrādāta jaunatnes politikas stratēģija.

Projekta īstenošanu plānots uzsākt septembrī. Stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.

Šis ir otrais sadarbības novadu kopīgais projekts jauniešiem  - pirms diviem gadiem veiksmīgi tika īstenots ES prorammas „Jaunatne darbībā” projekts ,,Kas Es Esmu Eiropā” par Eiropas pilsoniskās apziņas veidošanu jauniešiem, rosinot viņus uzņemties aktīvāku līdzdalību vietējā sabiedrībā, identificējot sevi kā daļu no vietējās kopienas, kas veido nākotnes Eiropas vērtības un dod ieguldījumu ilgtspējīgas, sociāli un ekonomiski stabilas sabiedrības izveidē.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Sagatavoja Diāna Briede,

projekta vadītāja


Publicēts 2016. gada 25. maijā

 

 

2016-05-25