Jaunumi
Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde

Turpinās Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3.pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”  projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 īstenošana. Oktobrī jau notikušas pašvaldības speciālistu un jauniešu diskusijas Amatas, Cēsu,  Priekuļu  un Vecpiebalgas novados. Diskusijās piedalās gan lēmumu pieņēmēji, gan izglītības, sociālās, kultūras un sporta jomu speciālisti, biedrību un organizāciju pārstāvji, kuru ikdienas darbs saistīts ar bērniem un jauniešiem. Semināra laikā, darbojoties grupās, tiekizvērtēta pašreizēja sistēma darbam ar jaunatni novadā, apzinātas tās stiprās un uzlabojamās jomas, definētas problēmas, meklēti ceļi, izvirzīti mērķi un prioritātes, kas iekļaujamas jaunatnes politikas plānošanas dokumentā un kalpos kā pamats turpmākajam darbam ar jaunatni pašvaldībā. 7. novembrī diskusijas notiks arī Līgatnes novadā.

Tā kā jaunatnes politika ir starp-institucionāla, ir svarīga visu iesaistīto jomu (brīvais laiks, interešu izglītība, izglītība, veselība, sociālā aizsardzība, nodarbinātība, sadarbība un līderība) kopīga redzējuma veidošana par jaunatnes lietu attīstību konkrētā novadā, kas būtu balstīta uz jauniešu interešu, vēlmju, vajadzību un problēmu apzināšanu, vietējo politiķu, speciālistu, attiecīgu dienestu iesaisti. Tas arī ir šo lokālo diskusiju mērķis.

Lietderīgs ir darbs kopā ar jauniešiem, jo ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli, tādēļ nākamā gada sākumā visos sadarbības novados tiks organizētas plašas diskusijas ar jauniešiem vairāku dienu garumā. Tiks veikta arī apjomīga pusaudžu un jauniešu  anketēšana, kas turpmāk kalpos par pamatu plānošanas dokumenta izstrādei, lai tas tiešām kļūtu jēgpilns un kvalitatīvi izstrādāts.

Stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem.

Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājas lapās un sociālajā vietnē Facebook - www.facebook.com/8novadivar

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Diāna Briede,

projekta vadītāja


Publicēts 2016. gada 28. oktobrī

2016-10-28