Jaunumi
Jaunizveidojamās Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs

 

Cēsu novada pašvaldība

aicina darbā jaunizveidojamās

Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju

 

Konkursā aicinām piedalīties pretendentus, kuri atbilst šādām prasībām un kvalifikācijām:

·         Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

·         Ar nevainojumu reputāciju;

·         Sasniedzis 30 gadu vecumu;

·         Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;

·         Labas komunikācijas, emocionālās noturības un sadarbības prasmes;

·         Iegūts vismaz akadēmiskais maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktā Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;

·         Ne mazāk kā 5 gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;

Uz pretendentu nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

 

Priekšroka pretendentiem, kuri ir apguvuši Bāriņtiesu likuma 10. panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu un ieguvuši B kategorijas auto vadītāja apliecību.

 

Bāriņtiesas locekļa galvenie amata pienākumi*:

·         Vadīt, organizēt un kontrolēt bāriņtiesas darbu un pārstāvēt bāriņtiesu;

·         Noteikt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļu un darbinieku pienākumus;

·         Norīkot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus par bāriņtiesas sēžu priekšsēdētājiem, kā arī sadalīt citus pienākumus bāriņtiesas darbiniekiem;

·         Organizēt bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;

·         Organizē bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā;

·         Nodrošināt datu sniegšanu valsts statistikas pārskata sagatavošanai par bāriņtiesas darbu;

·         Veikt citus pienākumus, kas paredzēti likumos, pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

 

*Konkursa komisija izvērtējot pretendentu profesionālās spējas, intereses un personas profilu piedāvās pastiprināti apgūt un profesionāli pilnveidoties atsevišķi konkrētu pienākumu veikšanai.

 

Mēs piedāvājam:

·         Iespēju iesaistīties jaunveidojamās Cēsu novada Bāriņtiesas struktūras un modeļa veidošanā;

·         Mūsdienīgu darba vidi, tai skaitā daļu darba pienākumu veikt attālināti;

·         Plašu darbinieku koplīgumā paredzēto sociālo garantiju paketi, tai skaitā veselības apdrošināšanu;

·         Psiholoģisko atbalstu un darba devēja nodrošinātas supervīzijas;

·         Stabilu atalgojumu: 1840 EUR pirms nodokļu nomaksas.

 

CV (pretendenta dzīves un darba gaitas apraksts), motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām, tai skaitā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi un raksturots bāriņtiesas attīstības redzējums (vīzija), kā arī izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijas sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Konkursam uz bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu” līdz 2021. gada 4. novembrim.

 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Informācija par personas datu apstrādi.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv.

 

Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

 

 

Papildu informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".

2021-10-22