Jaunumi
Līgatnes novada aprīļa domes sēdes kārtība

 

LĪGATNES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057333, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV-4110

Līgatnes pakalpojumu centrs tel. 64153176; e – pasts: novadadome@ligatne.lv

Augšlīgatnes pakalpojumu centrs tel. 64155636; e-pasts: ligatnes.pagasts@ligatne.lv

www.ligatne.lv

Līgatnes novada domes

sēdes  protokols

  

Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā                              Nr.4                      2021.gada 22.aprīlī

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēde notiek: Attālināti ar videokonferences starpniecību.

 

Darba kārtība:

1.      Par Līgatnes novada domes 2021.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr. 21/….“Par Līgatnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu.

2.      Par Līgatnes novada domes projektu konkursa nolikuma iedzīvotāju iniciatīvas “Sabiedrība ar dvēseli” apstiprināšanu.

3.      Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rehabilitācijas centrs „Līgatne” 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

4.      Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līgatnes komunālserviss” 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

5.      Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu „Par Līgatnes pašvaldības administrācijas un pašvaldību iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu”

6.       Par galvojuma sniegšanu Līgatnes novada pašvaldības 100% kapitāldaļu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību kapitālsabiedrībai „Līgatnes komunālserviss”.

7.      Par atsavināšanas procesa uzsākšanu  dzīvoklim Nr.8, Brīvības ielā 3, Līgatnē, Līgatnes novadā un dzīvoklim Nr.14, Gaujas ielā 17, Līgatnē, Līgatnes novadā.

8.      Par Līgatnes novada domes 2021.gada 22.aprīļa saistošo noteikumu Nr.21/…“Par Līgatnes novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu.

9. Par iesniegtā zemes ierīcības projekta noraidīšanu nekustamam īpašumam  “Kalna Remdēni” (Siguldas iela 2), Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 010 0001 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4211 010 0001. 

10.  Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Stārasti”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 003 0040 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 003 0040. 

11.  Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta zeme 27”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iznomāšanu.

12.  Par materiālo vērtību nodošanu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”.

13.  Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4211 005 0049 Līgatne, Līgatnes novads, un ierakstīšanu zemesgrāmatā.

14.  Par Līgatnes novada domes 2021.gada 22.aprīļa  saistošo noteikumu Nr.21/….. „Grozījumi Līgatnes novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/9 „Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu. 

 

 

 

 

 

2021-04-22