Jaunumi
Līgatnes novada dome iznomā nekustamo īpašumu publiskas atpūtas vietas ierīkošanai un attīstīšanai

Līgatnes novada dome

1. Iznomā nekustamā īpašuma “Gaujas iela”, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 002 0035 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4211 002 0035 ar kopējo platību 33 500 m2 (3.3500 ha) daļu 1 100 m2 (0.1100 ha) platībā (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība var tikt precizēta) publiskas atpūtas vietas ierīkošanai un attīstīšanai, uzturēšanai un darbības nodrošināšanai, bez apbūves tiesībām.

2. Nomas tiesība tiek noteikta uz 5 (pieciem) gadiem.

3. Pirmajā punktā minētā mērķa īstenošanas termiņš - 2020. gada 1. jūnijs. Termiņa neievērošanas gadījumā Līgatnes novada domei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.

4. Nomas maksa (bez PVN) gadā 100.00 EUR. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis.

Iesniegumus par zemes vienības nomu var iesniegt Līgatnes novada domes ēkās Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, vai Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā līdz 2019. gada 1. augustam.  

Papildus informāciju par iznomājamo zemes vienību var saņemt pie Pašvaldības Kustamās un nekustamās mantas izsoles un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja Ērika Liepiņa, kontakttālrunis: 29181845.

Iznomājamās zemes vienības atrašanās shēma

 

2019-05-30
Laika ziņas
Aptaujas