Jaunumi
Līgatnes novada dome rīko cirsmu izsoli

 

Līgatnes novada dome 19.01.2021. Augšlīgatnes kultūras namā Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, plkst. 1000 rīko rakstisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli sekojošām cirsmām:

   

1.      cirsma – kailcirte īpašumā “Pagasta mežs-3” (kad. Nr. 42620080018)  ar likvīdo krāju 562 m3 un nosacīto cenu EUR 27152,00;

2.      cirsma – kailcirte īpašumā “Pagasta mežs-11” (kad. Nr. 42620090042) ar likvīdo krāju 1212 m3  un  nosacīto cenu EUR 42525,00;

3.      cirsma – cita cirte īpašumos “Rīgas iela 2” (kad. Nr. 42110090300), “Parka iela 3” (kad. Nr. 42110020201), “Rīgas iela 5A” (kad. Nr. 42110090001), “Pilsoņu iela 10” (kad. Nr. 42110060203), “Spriņģu iela 6A” (kad. Nr. 42110080022) un sanitārā vienlaidus cirte īpašumos “Rīgas iela 5A” (kad. Nr. 42110090001), “Pilsoņu iela 10” (kad. Nr. 42110060203)  ar likvīdo krāju 261 m3 un nosacīto cenu EUR 2664,00;

4.      cirsma – cita cirte īpašumā “Cepurlejas” ( kad. Nr. 42110090006) ar likvīdo krāju 115 m3 un nosacīto cenu EUR 1556,00.

5.      cirsma -  sanitārā  cirte īpašumā “Pagasta mežs  18” (kad. Nr. 42620060076) ar  likvīdo krāju 59m3 un nosacīto cenu EUR 767,00;

6.      cirsma – kokmateriāli šķeldošanai ceļa “Blodziņi – Asaru ceļš” nodalījuma joslā (kad. Nr. 42620060094) ar kraujmēru 620m3 un nosacīto cenu EUR 600,00.

Nodrošinājums, 10% no nosacītās cenas, iemaksājums Līgatnes novada domes kontā A/S „Swedbank”, konta Nr. LV47HABA0551012412261, pirms piedāvājuma iesniegšanas. Organizēta cirsmu apskate š.g. 12. un 13. janvārī. Pulcēšanās vieta apskatei Līgatnes novads, Līgatnes pagasts Nītaures iela 6 plkst. 930.

 

Piedāvājumus iesniegt līdz š.g. 18 janvārim plkst.1630 Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā  6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

Tālr. informācijai: 29181845; 64155636

Cirsmu saraksts

Izsoles noteikumi

Piedāvājuma veidlapa

 

2021-01-08