Jaunumi
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu izsoli

Līgatnes novada dome 16.08.2016. Līgatnes pagasta pārvaldē Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā Nītaures ielā 6, plkst. 1000 rīko rakstisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli sekojošām cirsmām:

1. zemes vienībā ar kadastra Nr. 42620090042 kailcirtei 175 m3 apjomā ar nosacīto cenu EUR 1754,00;

2. zemes vienībā ar kadastra Nr. 42620100078 kailcirtei 93 m3 apjomā ar nosacīto cenu EUR 484,00;

3. zemes vienībā ar kadastra Nr. 42620060066 cirtei grāvja trasē 103 m3 apjomā ar nosacīto cenu EUR 462,00;

4. malkas krājumiem katlu mājas malkas laukumā Dārza ielā -8 , Līgatnes pagastā 169 m3 apjomā ar nosacīto cenu EUR 3211,00.

            Nodrošinājums, 10% no nosacītās cenas, iemaksājums Līgatnes novada domes kontā A/S „Swedbank”, Konta Nr. LV47HABA0551012412261 pirms piedāvājuma iesniegšanas. Organizēta cirsmu apskate š.g. 9. un 10. augustā. Pulcēšanās vieta apskatei Līgatnes novads, Līgatnes pagasts Nītaures iela 6 plkst. 1000.

Tālr. informācijai: 29181845; 64155636

 

Izoles noteikumi

Cirsmu saraksts

Izcērtamo koku saraksts-novērtējums

Izcērtamo koku saraksts-novērtējums

Izcērtamo koku saraksts-novērtējums

Līguma projekts (projekts kailcirtei)

Līguma projekts (projekts cirtei grāvja trasē)

Pieteikuma veidlapa


Publicēts 2016. gada 29. jūlijā

2016-08-09