Jaunumi
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu izsoli

Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli sekojošām cirsmām:

1. cirsma – kailcirte īpašumā "Pagasta mežs-16", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads (kad. Nr.42620090072)  1,22 ha platībā, likvidās krājas apjoms 436 m3, ar nosacīto cenu EUR 18640,00;

2. cirsma – sanitārā cirte  īpašumā "Cepurlejas", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads (kad. Nr. 42620020043)  7,58 ha platībā, likvidās krājas apjoms 28 m3, ar nosacīto cenu EUR 325,00;

3. cirsma - koki elektrolīniju ( kad. Nr. 42620060076; 42620100088; 42620090052; 42620090051) nodalījuma joslās, likvidās krājas apjoms 132  m3, ar nosacīto cenu EUR 4411,00.

Izsole notiks 2017. gada 1. decembrī plkst. 9.30  Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Nodrošinājums, 10% no nosacītās cenas, jāiemaksā Līgatnes novada domes kontā, /S „Swedbank”, konta Nr. LV47HABA0551012412261, pirms piedāvājuma iesniegšanas. Organizēta cirsmu apskate š.g. 27. un 28. novembrī. Pulcēšanās vieta apskatei Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads plkst. 9.30.

Piedāvājumus iesniegt līdz š.g. 30. novembrim plkst. 16.30 Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā.

Tālr. informācijai: 29181845

Izsoles noteikumi

Piedāvājuma veidlapa

Cirsmu saraksts

Mērījumi

Novērtējumi

 

 

2017-11-14