Jaunumi
Līgatnes novada domes komiteju un domes sēde jūlijā

Domes sēde notiks 23. jūljā pulkst. 9.00 Nītaures ielā 4. 

Darba kārtība:

 1. Par Līgatnes novada domes 2020.gada 24.jūlija  saistošo noteikumu Nr.20/…. „Grozījumi Līgatnes novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/9 „Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu.  

 2. Par Līgatnes novada Sociālā dienesta budžeta palielināšanu. 

 3. Par nekustamā īpašuma “Skapari”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0211 sadalīšanu un jauna īpašuma izveidošanu. 

 4. Par nekustamā īpašuma nedzīvojamās ēkas  “Caurlaides ēka”, Skaļupes, Skaļupes, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra apzīmējumu 4262 002 0032 011 un zemes tās uzturēšanai iznomāšanu. 

 5. Par biedrības “Siguldas Maratona klubs & Siguldas Takas” iesnieguma izskatīšanu. 

 6. Par Līgatnes novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

 7. Par Ingrīdas Balodes atbrīvošanu no pašvaldības iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa” bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas. 

 8. Par Līgatnes novada domes 2020.gada 25.jūnija saistošo noteikumu 20/.. “Grozījumi Līgatnes novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos  noteikumos  Nr.20/1 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2020.gadam” apstiprināšanu. 

 9. Par Līgatnes novada domes  saistošo noteikumu Nr. 20/ „Par koku ciršanu ārpus meža Līgatnes novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu

 10. Par Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu. 

 11. Par Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes darba un izglītības procesa organizācijas kārtības apstiprināšanu. 

 12. Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

 13. Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

 14. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

 15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

 

2020-07-24
Laika ziņas
Aptaujas