Jaunumi
Līgatnes novada domes komiteju un domes sēde martā

Domes sēde 26.03. pulksten 09.00 Līgatnes pagasta Nītaures ielā 4.  

Darba kārtība:               

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Koklītes”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0139 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0139.

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Liellūsari 2”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 003 0069 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 003 0069.

3. Par noslēgto zemes nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu un noslēgto līgumu pārjaunošanu.

4. Par nosaukuma maiņu nekustamiem īpašumiem “Zvejnieki”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 002 0050 un “Mežmalas”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 002 0054, un adreses piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai “Mežmalas”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads.

5. Par pašvaldībai īpašumā esošā nekustamā īpašuma Gaismas iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 007 0086 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4211 007 0086 nodošanu nomas lietošanā.  

6. Par nekustamā īpašuma “Inkas”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 003 0039 sadalīšanu un jauna īpašuma izveidošanu

7. Par iesnieguma izskatīšanu.

8. Par nekustamā īpašuma “Springšļu dzirnavas”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 010 0114 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4262 010 0114 iznomāšanu.

9. Par mirušas personas parādsaistību norakstīšanu.

10. Par maksātnespējīgas juridiskās personas parādsaistību norakstīšanu.

11. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016.gada 1.februāra”. 

12. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2020. gada 31. janvāra lēmumā “Par pārvaldes uzdevumu deleģējumu Līgatnes novada domes sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  „Līgatnes komunālserviss”.

13. Par Līgatnes novada pašvaldības aģentūras “Līgatnes novada kultūras un tūrisma centrs”

amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu.

14. Par iesnieguma izskatīšanu.

15. Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

19. Par dzīvokļu Gaujas iela 8-2, Līgatne, Līgatnes novads un Kalnu iela 2-10, Līgatne, Līgatnes novads, maiņu.

 

 

 

 

 

 

2020-03-26
Laika ziņas
Aptaujas