Jaunumi
Līgatnes novada domes sēde un komiteju sēdes augustā

Domes sēde notiks 22. augustā pulksten 15.00 Augšlīgatnē, Nītaures ielā 4.  

Darba kārtība:

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Augšlīgatne”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 005 0036 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4262 005 0036 un 4262 005 0037. 

2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Liellūsari 2”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 003 0069 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 003 0069. 

3. Par nekustamā īpašuma “Timotiņi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 001 0129 sadalīšanu un jauna īpašuma izveidošanu.

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Gala Bendiņi”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0078.

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Blodziņi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 006 0066 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 006 0066. 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamiem īpašumiem “Rozītes, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr.4262 004 0167 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0167 un “Kalnrozītes”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0703 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0703 zemes vienību robežu pārkārtošanai.

7. Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

8. Par Līgatnes novada domes 2019. gada 22. augusta saistošo noteikumu Nr.19/…. „Par pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un pabalstu ēdināšanai bērniem Līgatnes novadā” apstiprināšanu.

9. Par Līgatnes novada domes 2019. gada 22. augusta saistošo noteikumu Nr.19/….”Grozījumi Līgatnes novada domes 2018. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr.18/9 “Par Līgatnes novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” apstiprināšanu.

10. Par deklarētas dzīvesvietas anulēšanu.

11. Par deklarētas dzīvesvietas anulēšanu.

12. Par jaunu profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā apstiprināšanu.

13. Par Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.

14. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā no 2019. gada 1. septembra.

15. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Līgatnes novada vidusskolā un Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādēs no 2019. gada 1. septembra.

16. Par grozījumu Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016. gada 1. februāra”.

17. Par grozījumu Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016. gada 1. februāra”.

18. Par grozījumu Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016. gada 1. februāra”.

19. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016. gada 1. februāra”.

20. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016. gada 1. februāra”.

21. Par neatgūstamo parādsaistību norakstīšanu.

22. Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Rīgas ielā 3-4, Līgatnē, Līgatnes novadā atsavināšanu. 

23. Par Līgatnes novada domes 2019. gada 22. augusta saistošo noteikumu Nr.19/…. ”Grozījumi Līgatnes novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.19/2 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam” apstiprināšanu.

24. Par Siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība „Līgatnes komunālserviss”.

25. Par datortehnikas iegādi Līgatnes novada vidusskolai.

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.

 

Informatīvā daļa

Par deputātes B. Pelses 29.07.19. iesnieguma Nr.100 “Par atšķirīgā viedokļa pievienošanu Līgatnes novada domes 2019. gada 25. jūlija sēdes protokolam”.        

 

    

 

 

 

2019-08-22
Laika ziņas
Aptaujas