Jaunumi
Līgatnes novada domes sēde un komiteju sēdes februārī

Domes sēde 28. februārī pulksten 09.00 Līgatnes pagastā, Nītaures ielā 4.

Darba kārtība:

1. Par Kārtības bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Līgatnes novada vispārējās izglītības iestādēs apstiprināšanu.

2. Par „Noteikumi par kārtību, kādā organizējami jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Līgatnes novadā” apstiprināšanu.

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Gaujas NP Līgatne”, Līgatnē, Līgatnes novadā, ar kadastra Nr. 4211 004 0200 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4211 005 0200 un 4211 005 0205. 

4. Par zemes ierīcība projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Lielbendiņi 3”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0725 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0114.

5. Par zemes ierīcība projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Grūdeņi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 003 0087 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 003 0087. 

6. Par zemes vienības daļas nodalīšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašumā „Airenīte”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra  Nr. 4262 001 0190 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4262 001 0126.  

7. Par pašvaldības iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa” sastāva ievēlēšanu.

8. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016. gada 1. februāra”.

9. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016. gada 1. februāra”

10. Par deleģējuma līguma slēgšanu ar SIA „Līgatnes komunālserviss”.

11. Par Līgatnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ––zemes vienības “Mežsargi 2”, Ķempji, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads atsavināšanu.

12.-15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

 

Informatīvā daļa:

Par deputātes B.Pelses iesnieguma Nr.48 izskatīšanu.

Par deputātes B.Pelses iesnieguma Nr.49 izskatīšanu.

Par deputātes B.Pelses iesnieguma Nr.51 izskatīšanu.

Par deputātes B.Pelses iesnieguma Nr.52 izskatīšanu.

2019-02-28