Jaunumi
Līgatnes novada domes sēde un komiteju sēdes jūlijā

 

Domes sēde notiks 25. jūlijā pulksten. 09.00 Augšlīgatnē, Nītaures ielā 4

Darba kārtība:

1.            Par Kaspara Gulbja apstiprināšanu Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktora amatā.

2.            Līgatnes novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr. 19/..„Par koku ciršanu un koku vainagu kopšanu ārpus meža Līgatnes novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.

3.            Par Līgatnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa sēdes lēmuma Nr. 4. 5.§ “Par Līgatnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2019. – 2043. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” atcelšanu.

4.            Par Līgatnes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2019. – 2043. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai.

5.            Par Līgatnes novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai.

6.            Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

7.            Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

8.            Par Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu”.

9.            Par Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu”.

10.          Par Līgatnes novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.19/…..”Grozījumi Līgatnes novada domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.19/2 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019.gadam” apstiprināšanu.

11.          Par atsavināšanas procesa uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 3, dz.4, Līgatnē, Līgatnes novadā.

12.          Par Līgatnes novada domes 2019.gada 25.jūlija  saistošo noteikumu Nr.19/…. „Grozījumi Līgatnes novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/9 „Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu. 

13.          Par Iekšējās trauksmes celšanas noteikumu Līgatnes novada domē apstiprināšanu.

14.          Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –– dzīvokļu Gaujas iela 17-2 un Gaujas iela 19-9 Līgatnē, Līgatnes novadā atsavināšanu.

15.          Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamo  īpašumu – zemes vienību Mēness iela 2, Līgatne, Līgatnes novads un Egļu iela 6, Līgatne, Līgatnes novads  atsavināšanu.

16.          Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamo  īpašumu – starpgabalu Līgatnē, Līgatnes novadā   atsavināšanu.

 

Informatīvā daļa:

Par deputātes B. Pelses 19.07.19. iesnieguma Nr.97 izskatīšanu.

 

2019-07-25
Laika ziņas
Aptaujas