Jaunumi
Līgatnes novada domes sēde un komiteju sēdes jūnijā

 

  Domes sēde 27.06. pulksten 09.00 Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4.

Darba kārtība:

 1. Par Līgatnes novada vidusskolas direktores Saivas Vītolas un Līgatnes novada vidusskolas direktores vietnieces izglītības jomā Gundegas Pētersones apbalvošanu.
 2. Par grozījumu Līgatnes novada domes 2015. gada 22. janvāra lēmumā “Par Darījumiem ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu”.
 3. Par Līgatnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pagasta mežs 9” ar kadastra Nr. 4262 004 0439 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0439 atsavināšanas procesa uzsākšanu
 4. Par atteikumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Gaujas NP Līgatne”, Līgatnē, Līgatnes novadā, ar kadastra Nr. 4211 004 0200 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4211 005 0200 un 4211 005 0205.  
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Jāņkosas”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 011 0004 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 011 0004.
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Jaunsaulītes”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 009 0030 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 009 0031.  
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Slavēļi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 005 0127 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 005 0127.  
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Jaunandrijāņi 3”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 001 0179 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 001 0101.  
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Jaunžīguri 1”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 010 0056 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 010 0056.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Kalna Tītmaņi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 001 0076 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 001 0076.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Rāvkalni”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 009 0003 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 009 0003.  
 12. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Vīgriezes”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 010 0049. 
 1. Par Līgatnes novada domes projektu konkursa nolikuma iedzīvotāju iniciatīvas “Sabiedrība ar dvēseli” apstiprināšanu.
 2. Par Līgatnes novada domes 2019. gada 27. jūnija saistošo noteikumu Nr.19/.. „Grozījums Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
 3. Par Līgatnes novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu.
 4. Par Līgatnes novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.  
 6. Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”. 

 

Informatīvā daļa:

Par deputātes B. Pelses atšķirīgā viedokļa pievienošanu Līgatnes novada domes 2019. gada 23. maija sēdes protokolam (iesniegums Nr.83 un Nr.84)

Par Iekšējās trauksmes celšanas noteikumiem Līgatnes novada domē.

 

2019-06-27
Laika ziņas
Aptaujas