Jaunumi
Līgatnes novada domes sēde un komiteju sēdes maijā

Domes sēde 23.05. pulksten 09.00 Līgatnes novada vidusskolā Strautu ielā 4, Līgatnē. 

 

Darba kārtība:

1.            Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu

2.            Par zemes ierīcība projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Kalnzemnieki”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 005 0073 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 005 0073. 

3.          Par zemes ierīcība projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Blodziņi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 006 0066 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 006 0066. 

4.            Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no Tatjanas Kirinas. 

5.            Par Līgatnes novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu.

6.            Par Līgatnes novada pašvaldības 2018. gada pārskata apstiprināšanu.

7.            Par atbalstu Latvijas politiski represēto salidojumam.

8.            Par Līgatnes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību  atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

9.            Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Līgatnes novada vidusskolā un Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā.

10.          Par ēdināšanas izmaksu aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu.

11.          Par nekustamā īpašuma “Gaujas iela”, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 002 0035 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4211 002 0035 daļas iznomāšanu.  

12.          Par personu izslēgšanu no Palīdzības reģistra saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

13.          Par deklarētas dzīvesvietas anulēšanu Stefanie Gestrich.

14.          Par deklarētas dzīvesvietas anulēšanu Gunāram Rakulam. 

 

Informatīvā daļa:

  • Izpilddirektora E.Kurpnieka atskaite par paveikto un atskaite par ceļa fonda izlietojumu.
  • Par deputātes B.Pelses 14.05.19. iesnieguma Nr.78 izskatīšanu.
  • Par deputātes B.Pelses 15.05.19. iesnieguma Nr.80 izskatīšanu.
  • Par deputātes B.Pelses 17.05.19. iesnieguma Nr.81 izskatīšanu.

 

 

 

 

2019-05-23
Laika ziņas
Aptaujas