Jaunumi
Līgatnes novada februāra domes sēdes kārtība

 

 LĪGATNES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057333, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV-4110

Līgatnes pakalpojumu centrs tel. 64153176; e – pasts: novadadome@ligatne.lv

Augšlīgatnes pakalpojumu centrs tel. 64155636; e-pasts: ligatnes.pagasts@ligatne.lv

www.ligatne.lv

Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā           Nr. 2                 2021. gada 25. februāris
Sēde sasaukta plkst. 9:00
Sēde notiek: Attālināti ar videokonferences starpniecību.

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Kūlas”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 005 0112 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 005 0112.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem  “Pīlādži 2”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0444 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0792 un  “Dundes 1”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0145 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0793.  
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Saules iela 14, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 007 0077 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4211 007 0077.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Strautmaļi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0049 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0049.
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Ceplīši”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0171 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0555.  
6. Par nekustamā īpašuma “Timotiņi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 001 0129 sadalīšanu un jauna īpašuma izveidošanu.
7. Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Vilkazeķes”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 001 0176 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 001 0176.
8. Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamā  īpašuma – zemes vienības “Jānīši 2” Līgatnes pagasts, Līgatnes novads  atsavināšanu.
9. Par izdevumu savstarpējiem norēķiniem par Līgatnes novada domes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem Līgatnes novada Noteikumos par kārtību, kādā organizējami jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā.
11. Par pilnvarojumu Līgatnes novada Sociālajam dienestam.
12. Par Līgatnes novada domes 2021 .gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr._21/… “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Līgatnes novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
13. Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.
14. Par Līgatnes novada domes 2021. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr.21/….“Par koku ciršanu ārpus meža Līgatnes novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
15.  Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Bebru mežs”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads  atsavināšanu.
16.  Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu.

 

2021-02-24