Jaunumi
Līgatnes novadā jaunieši aicināti iesaistīties projektā "Proti un dari!"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts ,,PROTI un DARI!’ Nr.8.3.3.0/15/I/001 Nr. 6-13/48 

Ja pats esi vai pazīsti kādu, kurš ir jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks – iesaisties!

Projekta mērķis - motivēt, aktivizēt jauniešus, piedāvājot neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes, speciālistu konsultācijas, dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgā darba aktivitātes, iesaisti NVO un jauniešu,vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, pasākumos, projektos,vizītes uz uzņēmumiem (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amatu meistara,īslaicīgas prakses uzņēmumos u.c.). 

Katram jaunietim būs savs programmas vadītājs un mentors, kura vadībā tiks izstrādāta individuāla programma, lai nodrošinātu jaunieša pozitīvu tālāku virzību un attīstību. Mentora regulārs individuāls atbalsts tiks nodrošināts vismaz 20 stundas mēnesī.

Rezultātā – sekmīga programmas pabeigšana, iesaiste sabiedriskajā dzīvē (piemēram, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra)  vai izglītībā (piem., aroda apguvē vai darba tirgū, kā arī NVO darbībā).

Norises laiks – no 2016. gada septembra līdz 2018. gada decembrim.

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds.

Katram pēc viņa vēlmēm un vajadzībām! Būs interesanti un lietderīgi!

Jaunieti, esi aktīvs, piesakies! Darīsim kopā un izdosies!

** Mentori darbā ar jauniešiem – Līgatnes novada aizrautīgie un entuziastiskie pašvaldības darbinieki – Daina Tērauda un Viesturs Dumpis. Sīkāka info par projekta īstenošanu pieejama Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā vietnē: http://jaunatne.gov.lv

Saziņai : Dace Bērziņa (Līgatnes novada domes izglītības un jaunatnes lietu speciāliste), tālr.26866855, e-pasts: dace.ligsk@inbox.lv.


Publicēts 2016. gada 1. novembrī

 

2018-03-26