Jaunumi
Līgatnes novadā jaunieši aicināti iesaistīties projektā "PROTI un DARI!"

Ja pats esi vai pazīsti kādu, kurš ir jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks – iesaisties!

Projekta mērķis - motivēt, aktivizēt jauniešus, piedāvājot neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes, speciālistu konsultācijas, dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgā darba aktivitātes, iesaisti NVO un jauniešu, vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, pasākumos, projektos, vizītes uz uzņēmumiem (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amatu meistara, īslaicīgas prakses uzņēmumos u.c.).

Katram jaunietim būs savs programmas vadītājs un mentors**, kura vadībā tiks izstrādāta individuāla programma, lai nodrošinātu jaunieša pozitīvu tālāku virzību un attīstību. Mentora regulārs individuāls atbalsts tiks nodrošināts vismaz 20 stundas mēnesī. Rezultātā - sekmīga programmas pabeigšana, iesaiste sabiedriskajā dzīvē (piemēram, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra) vai izglītībā (piem., aroda apguvē vai darba tirgū, kā arī NVO darbībā). Norises laiks – no 2016. gada septembra līdz 2020. gada decembrim. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds.

Būs interesanti un lietderīgi – katram pēc viņa vēlmēm un vajadzībām – mācīties vai strādāt, apgūt profesiju, arodu!


Jaunieti, esi aktīvs, piesakies! Darīsim kopā un izdosies!


** Mentori darbā ar jauniešiem – Līgatnes novada aizrautīgie un entuziastiskie pašvaldības darbinieki – Santa Rudmieze un Viesturs Dumpis. Sīkāka informācija par projekta īstenošanu pieejama Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā vietnē: http://jaunatne.gov.lv/…/jaunies…/par-projektu-proti-un-dari 
Saziņai : Dace Bērziņa (Līgatnes novada domes izglītības un jaunatnes lietu speciāliste), tālr.26866855, e-pasts: dace.berzina@ligatne.lv


Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts ,,PROTI un DARI!’ Nr.8.3.3.0/15/I/001 Nr. 6-13/11

 

Jaunietes, līgatnietes Danas pieredze ESF projektā “PROTI un DARI!”

Projekts “PROTI un DARI!” mani atrada pats - biju pametusi studijas sev neinteresējošā jomā un atgriezusies atpakaļ mājās, Līgatnē.  Kārtējo reizi aiz garlaicības pāršķirstot Facebook ziņu lentu, uzzināju par projektu, sāku lasīt jauniešu pieredzes stāstus un sapratu, ka tas ir tas, kas man palīdzēs atrast savas intereses, celt pašapziņu un atgriezties studiju vidē. Arī manā novadā šis projekts ir pieejams – lieliski!

Iesaistīšanās projektā atgrieza manī vēlmi mācīties, pilnveidoties, izvirzīt mērķus un tiekties uz tiem. Ar karjeras konsultanta palīdzību noskaidroju, ka manas intereses ir saistītas ar darbu ar cilvēkiem un medicīnu, viss tas, no kā agrāk izvairījos un uzskatīju, kas tas nav mans. Nodarbības pie psihologa un brīvprātīgais darbs uzlaboja komunikācijas spējas, cēla pašapziņu un lika apzināties savas spējas - es varu, man viss izdosies! Kopā ar mentori apmeklējām atvērto durvju dienas, skolu izstādi, uzņēmumus. Man bija lieliska iespēja mācīties angļu valodu pie meitenes no Gruzijas. Nodarbībās pie darba drošības speciālistes ieguvu vērtīgus padomus visai dzīvei, bet praktiskajās nodarbībās pie masieres sapratni par masāžu un motivāciju studēt ārstniecisko masāžu. Pateicoties projektam, esmu kļuvusi drošāka, mērķtiecīgāka, aktīvāka, arī dzīvespriecīgāka.

Jau pusgadu sevi saucu par Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas studenti un apgūstu ārstniecisko masāžu, un domāju, ka te mans izglītības ceļš nebeigsies. Esmu pat iestājusies koledžas studentu pašpārvaldē un tagad nelaižu garām nevienu koledžas pasākumu, pat palīdzu tos organizēt. Man ļoti patīk tas, ko es daru un esmu pateicīga projektam un cilvēkiem, kuri darbojās ar mani projekta laikā.  Liels paldies manai mentorei Dainai un programmas vadītāji Dacei!

Dana Kozlovska

 

 

 

 

2019-01-28