Jaunumi
Līgatnes novada marta domes sēdes kārtība

 

 


LĪGATNES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057333, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV-4110

Līgatnes pakalpojumu centrs tel. 64153176; e – pasts: novadadome@ligatne.lv

Augšlīgatnes pakalpojumu centrs tel. 64155636; e-pasts: ligatnes.pagasts@ligatne.lv

www.ligatne.lv

Līgatnes novada domes

sēde

 

Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā                              Nr.3                      2021.gada 25.marts

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēde notiek: Attālināti ar videokonferences starpniecību.

 

Darba kārtība:

1.        Par Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” vadītājas Gunitas Liepiņas apbalvošanu.

2.        Par dzīvokļa maiņu.

3.        Par Edgara Viļuma iesnieguma izskatīšanu.

4.        Par Anda Viļuma iesnieguma izskatīšanu.

5.        Par Latvijas Sporta cīņas federācijas iesnieguma izskatīšanu.

6.        Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Vecandrijāņi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 001 0061 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 001 0061, nosaukumu un adreses piešķiršanu.  

7.        Par Līgatnes novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu 21/… “Grozījumi Līgatnes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos  noteikumos  Nr.21/2 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2021.gadam” apstiprināšanu.

8.        Par pārvaldes uzdevumu deleģējumu Līgatnes novada domes sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  „Līgatnes komunālserviss”.

9.        Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes vienības  “Springšļu dzirnavas”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, kadastra Nr. 4262 010 0114 atsavināšanu.

10.    Par Līgatnes novada domes nekustamā īpašuma – zemes vienības „Rītausmas iela 1”  Līgatnē, Līgatnes novadā atsavināšanu.

11.    Par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma “Vaisuļi”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā un dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 3-7, Līgatnē, Līgatnes novadā nodošanu Līgatnes novada pašvaldības īpašumā”.

12.    Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

13.    Par Amatu mājas telpu īri mūzikas studijai.

 

 

2021-03-24