Jaunumi
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – lauksaimniecībā izmantojamo zemi

 

“Blodziņi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, kad. Nr. 42620060066, sastāvošs no divām zemes vienībām:

  • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42620060116 - kopējā platība 16,09 ha;
  • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42620060118 - kopējā platība  27,97 ha.

Izsoles sākumcena (nosacītā cena) – EUR 127 500,00.

Nekustamajam īpašumam ir apgrūtinājums – zemes nomas līgums.

Atbilstoši LR likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.² panta 2. daļai , pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu  ir zemes nomniekam.

Izsole notiks 2020. gada 26. novembrī plkst. 10:00 Augšlīgatnes kultūras nama telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00 (trešdienās līdz plkst. 18.00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2020. gada 24. novembrim.

Lai piedalītos izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas. Tālrunis uzziņām  29181845.

 

Izsoles noteikumi

Pieteikums

2020-10-26