Jaunumi
„Līgatnes upes saimnieki” mērķtiecīgi realizē ieceres

 

Foto: Rihards Vidzickis

Biedrība „Līgatnes upes saimnieki”, kas apvieno upei pieguļošo zemju īpašniekus, ir uzsākusi vairāku vērienīgu projektu realizāciju, kuru nolūks - izveidot straujāko Latvijas upi par tūristiem un makšķerniekiem tīkamu apskates un apmeklējuma objektu, kas upes pieguļošo zemju īpašniekiem sniegs papildus iespējas mazās uzņēmējdarbības attīstībai.

Ir apstiprināts ES līdzfinansēts projekts „Zivju nārsta vērošanas taku izveide”. Projekta realizācija sniegs iespēju vides tūristiem vērot zivju nārstu upes posmā pie Anfarbikas slūžām, jo gar upes krastu tiks izveidota labiekārtota gājēju taka un skatu platformas. Līdztekus šai projektā paredzēts labiekārtot Lustūža klintis, kas ir valsts nozīmes aizsargājams dabas piemineklis. Uz Lustūža vīsies gājēju kāpnes un augšpusē būs divas skatu platformas.

Šobrīd noris aktīvs darbs, lai uz Anfabrikas slūžām izveidotu funkcionējošu zivju ceļu foreļu, alatu, taimiņu un lašu migrācijai. Ir sagatavots un iesniegts projekts ES struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai un atbalsta gadījumā ir cerība, ka jau šoruden rudens taimiņi nārstos visas upes garumā. Bet zivju resursu pavairošanai plānots uzsākt mērķtiecīgu četru gadu programmu alatu populācijas pavairošanai Līgatnes upē. Projekta atbalsta gadījumā šogad augšpus Anfabrikas slūžām tiks ielaistas 2000 alatas.

Ilgtermiņa mērķis ir gājēju takas izveide visas upes garumā. Lai realizētu šo ieceri ir svarīgi veikt upes teces tīrīšanu. Bet darbs jādara apdomīgi, jo vienlaicīgi jānodrošina, lai upe kalpotu ekstrēmā ūdens tūrisma attīstībai un lai tece, un pieguļošie krasti būtu tīkams apskates objekts gājējiem. Tikpat būtiski, lai upes tecē tiktu saglabāta dabīgā zivju dzīves telpa – paceres un bedres.

Sadarbībā ar Gaujas nacionālā parka un Valsts vides dienesta speciālistiem ir notikušas vairākas upes teces tīrīšanas talkas, kuru laikā ir veikts nozīmīgs darbs, un upes tece no Vidzemes šosejas līdz Ķempjiem ir attīrīta. Pagājušajā gadā notika sakopšanas darbi arī lejpus Līgatnes papīrfabrikas. Parasti šādās talkās tiek iztīrīta upes gultne un apzāģēti pārgāzušies koki. Un laiks rāda, ka upes teces kopšana ir plānveidīgs darbs, kas jāveic ik gadus.

Pirms nesena laika Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins un novada domes deputāts Gunars Šķēle, kurš ir viens no aktīvākajiem biedrības biedriem un daudzu projektu virzītājs, apmeklēja Vides zinātnisko institūtu „Bior”, kur tikās ar Zivju resursu pētniecības departamenta iekšējo ūdeņu nodaļas laboratorijas vadītāju Jāni Birzaku. Pašvaldības pārstāvji pastāstīja par līgatniešu veikumu un iecerēm Līgatnes upes sakārtošanā un tikšanās laikā notika vērtīga diskusija par darāmajiem darbiem, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Institūta speciālisti atzinīgi novērtēja biedrības ieceres un veikumu, un sniedza pozitīvu atzinumu par projekta „Zivju ceļa izveide pie Anfabrikas klintīm” realizācijai.

Biedrības darbs notiek uz entuziasma pamata un iespēju robežās projektus līdzfinansē arī Līgatnes novada dome, kas ir starp biedrības dibinātājiem. Bet realizējot daudzos projektus rodas nepieciešamība pēc papildus finansējuma, kas nepieciešams dažādu tehnisku jautājumu risināšanai, tāpēc biedrība „Līgatnes upes saimnieki” aicina ikkatru, kurš ieinteresēts un kura rocība ļauj, ziedot biedrības darba nodrošināšanai. Biedrība būs pateicīga par katru, pat vismazāko ziedojumu, un kopēji mēs paveiksim, ka Līgatnes upe atgūs savu kādreizējo krāšņumu un bagātību.

Ziedot biedrībai „Līgatnes upes saimnieki” var veicot pārskaitījumu uz:

Biedrība "Līgatnes upes saimnieki"
reģ. nr.: 40008124953
SEB banka
konta nr: LV 69 UNLA 0050016011690

Mērķis – ziedojums

 

 

 

2011-03-19
Laika ziņas
Aptaujas