Jaunumi
Mēs lepojamies: Pateicības diena Līgatnes novadā

Laikā, kad ceriņu un pieneņu ziedēšanas pilnbrieds nomainās ar vasaras daudzkrāsainību, Līgatnes novadā svin Pateicības dienu novada izglītības iestāžu izcilākajiem izglītojamiem un pedagogiem, kuri nesuši Līgatnes vārdu, piedaloties konkursos, olimpiādēs, skatēs, festivālos, sacensībās, ne tikai starpnovadu līmenī, bet arī Latvijā un starptautiski.

Sveicām uzvarētājus ar Līgatnes novada Pateicības rakstiem un piemiņas, kā arī naudas balvām:

Izglītojamie:

1..Kārlis Vidzickis - par iegūto augsto novērtējumu “Mana aptieka” zīmējumu konkursā

2. Viktorija Jarullina – par iegūto 3.vietu skrējienu seriāla “Sigulda Up Cup” 2016 serpentīna ceļa skrējienā

3. Samanta Biezēka - par iegūto 3.vietu skrējienu seriāla “Sigulda Up Cup” 2016 serpentīna ceļa skrējienā

4. Annija Paula Meņģele – par iegūto 3.vietu skrējienu seriāla “Sigulda Up Cup” 2016 serpentīna ceļa skrējienā;

par iegūto 6.vietu 2609 dalībnieku konkurencē Latvijā starptautiskā matemātikas konkursā “Ķengurs 2016”;

par iegūto 2.vietu Starptautiskajā 4.klašu skolēnu matemātikas olimpiādē “Tik vai...Cik?”;

par iegūto 2.vietu Vidzemes reģiona 3.,4.kl. matemātikas olimpiādē “Hei, 3.,4.klašu matemātiķi!”;

par iegūto 2.vietu starpnovadu matemātikas un dabaszinību olimpiādē

5. Gerda Visocka – par iegūto 2.vietu starpnovadu pavasara krosā 2.,3. un 4.kl.grupāmvēsturiskā Cēsu rajona skolām

6. Valters Vasiļjevs – par iegūto laureāta titulu ZAAO Vides izglītības projekta “Cilvēks vidē”konkursā “ZAAO Pastkarte”;

par iegūto Atzinību Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursā;

par iegūto 2.vietu starpnovadu matemātikas un mājturības un tehnoloģiju olimpiādē

7. Sanija Grigorjeva – par iegūto 1.vietu Mūzikas teorētisko priekšmetu mūzikas skolu komandu viktorīnā

8.Valērija Dorogova - par iegūto 1.vietu Mūzikas teorētisko priekšmetu mūzikas skolu komandu viktorīnā

9.Kristena Cīrule - par iegūto 1.vietu Mūzikas teorētisko priekšmetu mūzikas skolu komandu viktorīnā

10. Andrejs Mudulis - par iegūto 1.vietu Mūzikas teorētisko priekšmetu mūzikas skolu komandu viktorīnā

11. Eduards Vācers - par iegūto 1.vietu Mūzikas teorētisko priekšmetu mūzikas skolu komandu viktorīnā

12.Elīza Vaska – par iegūto Atzinību Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursā;

par iegūto 3.vietu Vidzemes reģiona 8.klašu ģeogrāfijas olimpiādē “Eiropas Vidusjūras valstis”;

par iegūto 3.vietu starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē.

13.Anete Hamčanovska - par iegūto Atzinību Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursā

14. Marta Razāne - par iegūto Atzinību Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursā

15.Aleksis Gabliks – par iegūto I pakāpi Starpnovadu atklātajā pētniecisko darbu konkursā

16. Patrīcija Nora Blūmentāle – par iegūto 1.vietu starpnovadu latviešu valodas olimpiādē

17.Ginters Noass Kušķis – par iegūto 1.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē

18.Kārlis Vinķelis – par iegūto 2.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē

19.Elvija Jansone – par iegūto 3.vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē

20.Paula Pīlēģe – par iegūto 3.vietu starpnovadu lietišķās informātikas olimpiādē

21.Ingūna Samarina – par iegūto 3.vietu starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē

22.Arnis Vizulis – par iegūto 3.vietu starpnovadu krievu valodas olimpiādē

23.Artūrs Stumburs – par iegūto 3.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē.

 

Pedagogi:

1.Dace Gaile – par augsti profesionālu darbu specialitātē, par mērķtiecīgu audzēkņu no 3 g.vecuma trīs gadu posmā sagatavošanā skolai, par plašu metodisko materiālu izveidi, par iesaistīšanos “Valsts meži” ekoprojektā “Cūkmena detektīvi” un vispusīgu audzēkņu izglītošanu par dabas aizsardzības tēmām;

par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanu “Mana aptieka”’ zīmējumu konkursam

2.Beāte Kobilinska – par rezultatīvu izglītojamo sagatavošanu skrējienu seriāla “Sigulda Up Cup 2016” serpentīna ceļa skrējienam

3. Antra Strazdiņa – par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanu starpnovadu dabaszinību olimpiādei un starpnovadu pavasara krosam 2.,3.un 4.klašu grupām vēsturiskā Cēsu rajona skolām

4.Ināra Brence - par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanu ZAAO Vides izglītības projekta “Cilvēks vidē” konkursam “ZAAO Pastkarte

5. Dace Bicāne – par rezultatīvu Līgatnes novada vidusskolas 5.-9.kl.vokālā ansambļa sagatavošanu Cēsu vēsturiskā rajona un Vidzemes vokālās mūzikas konkursam “Balsis 2016” un iegūto I pakāpi

6.Inga Mudule – par rezultatīvu izglītojamo sagatavošanuMūzikas teorētisko priekšmetu mūzikas skolu komandu viktorīnai

7.Zane Kalniņa – par kvalitatīvas materiālās bāzes izveidi darbā ar 5-6 gadiem bērniem un bērnudārza jubilejas fotoizstādes izveidi “Bērnudārzs agrāk un tagad”

8.Ivita Neiberga – par radošu un nesavtīgu darbu ar iekļaujošās izglītības audzēkņiem un par atsaucību iestādes, novada organizēto pasākumu noformēšanā

9.Vita Siliņa – par ieinteresētību un atbalstu iestādes pasākumu organizēšanā un noformēšanā, par atsaucību iztrūkstoša darbinieka aizvietošanā, par daudzveidīgas materiālās bāzes izveidi

10.Andris Muižnieks – par ieguldījumu estētiskajā audzināšanā, saskarsmes prasmēs ar izglītojamiem

11.Agnese Gulbe – par iniciatīvu bērnu izglītošanā un saskarsmes prasmēs ar izglītojamiem

12.Leonora Dubkeviča - par iniciatīvu bērnu izglītošanā un saskarsmes prasmēs ar izglītojamiem

13.Dzintra Upīte - par iniciatīvu bērnu izglītošanā un saskarsmes prasmēs ar izglītojamiem

14.Ingūna Briede – par rezultatīvu izglītojamo sagatavošanu Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajam Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursam

15.Dace Bērziņa– par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanu Starpnovadu atklātajam pētniecisko darbu konkursam

16. Dace Štrassere – par rezultatīvu izglītojamās sagatavošanu starptautiskajam matemātikas konkursam “Ķengurs 2016”, Starptautiskajai 4.klašu skolēnu matemātikas olimpiādei “Tik vai...Cik?”,Vidzemes reģiona 3.,4.kl. matemātikas olimpiādei “Hei, 3.,4.klašu matemātiķi!” un starpnovadu matemātikas olimpiādei

17. Ilga Gablika – par rezultatīvu izglītojamās sagatavošanustarpnovadu ģeogrāfijas, mājturības un tehnoloģiju olimpiādei un Vidzemes reģiona 8.klašu ģeogrāfijas olimpiādei “Eiropas Vidusjūras valstis”

18. Ilze Treifelde – par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanu starpnovadu latviešu valodas olimpiādei

19. Ina Plūme - par rezultatīvu izglītojamo sagatavošanu starpnovadu angļu valodas olimpiādei

20.Aija Ziediņa - par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanu starpnovadu angļu valodas olimpiādei

21.Daiga Meistere – par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanu starpnovadu matemātikas olimpiādei un parLīgatnes novada vidusskolas 6.-7.kl.deju kolektīva “Lustūzītis” rezultatīvu sagatavošanu Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatei un iegūto 1.pakāpi

22.Aiga Vācere - par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanu starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādei

23.Līga Zicmane - par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanu starpnovadu matemātikas olimpiādei

24.Kintija Blūmentāle - par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanu starpnovadu lietišķās informātikas olimpiādei

25.Viktorija Mazurova - par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanu starpnovadu krievu valodas olimpiādei

26.Dace Zariņa- parLīgatnes novada vidusskolas 6.-7.kl.deju kolektīva “Lustūzītis” rezultatīvu sagatavošanu Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatei un iegūto 1.pakāpi.

Bilžu galerija no pasākuma skatāma šeit.

 

 

 

Līgatnes novada domes

izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

Dace Bērziņa


Publicēts 2016. gada 1. jūnijā

 

 

2016-06-02