Jaunumi
NODERĪGA INFORMĀCIJA PRIVĀTMĀJU UN DAUDZZĪVOKĻU MĀJU DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM VAI TO ĪRNIEKIEM

(Līgatnes novada domes klientiem)
Dzīvokļu ūdens skaitītāji ir kontroles – mērījumu ierīce, kura kalpo par karstā un aukstā ūdens patēriņa tilpuma noteicēju katram lietotājam, un tiek uzstādīta par privātmāju vai dzīvokļa īpašnieku, dzīvokļa īrnieku līdzekļiem.
          Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar skaitītāja uzstādīšanu, verifikāciju, plombēšanu, noņemšanu un uzlikšanu uzskaitē, kā arī par aprēķiniem par ūdeni vai kanalizāciju, lūdzam vērsties Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļā vai Līgatnes novada domē - Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā vai Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, vai pa tel. 64153176, 64153509, mob. 26466615, 26161326.              

Abonenta pienākumi:
 • abonentam katru mēnesi līdz 30.datumam jānodod skaitītāju rādījumi:
1)  ievietojot ūdens skaitītāju rādījumu uzskaites lapiņas no abonenta grāmatiņas speciāli uzstādītās kastītēs ar uzrakstu “ūdens skaitītāju rādījumi”;
2)     nosūtot skaitītāju rādījumus uz elektronisko pastu: skaititajuradijumi@ligatne.lv;
3)     paziņojot skaitītāju rādījumus pa tālruni 64155485;

Obligāti jānorāda: 
1) Īpašnieka Vārds, Uzvārds
          2) Adrese
          3) Skaitītāja numurs
          4) Skaitītāja (-u) rādījums (-i)
 
 • abonentam ir pienākums pielaist Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas darbinieku ūdens skaitītāju darbības pārbaudei un kontrolmērījuma veikšanai;
 • abonentam regulāri jāveic ūdensskaitītāju apskate. Gadījumā, ja atklāts skaitītāja bojājums, arī plombu esamība vai bojājums, zvanīt pa tālruni 64153509, mobilie tālruņi: 26466615, 26161326;             
 • abonentam ir jāseko ūdensskaitītāju verifikācijas termiņam un jāveic verifikācija saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu
  Visiem skaitītājiem, kuriem verifikācija veikta pēc 2006.gada 9.septembra nākošā verifikācija ir jāveic pēc 4 gadiem.
Skaitītāju uzstādīšana un verifikācija:

Verifikācija ir noteikta ik pēc 4 gadiem (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.732 no 2006.05.09.)
 • Visus darbus, kas saistīti ar šiem pakalpojumiem veic Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas darbinieki.
 • Gadījumā, ja abonents vēršas specializētā firmā skaitītāju verifikācijas veikšanai vai jauna ūdens skaitītāja uzstādīšanai, abonentam par to ir jāpaziņo Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļai, lai darbinieki varētu veikt ūdens skaitītāju noplombēšanu.
 • Ja darbus, kas saistīti ar ūdens skaitītāja verifikāciju un uzstādīšanu, veic Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa, abonents saņem garantiju darbu izpildei un iekārtu uzstādīšanai.

Patērētā ūdens un kanalizācijas normas un norēķinu kārtība daudzdzīvokļu mājās un privātmājā:

 • Patērētājiem privātmājās vai daudzdzīvokļu mājās, kuriem nav uzstādīti ūdensskaitītāji, tiek pielietota ūdens un kanalizācijas patēriņa norma uz katru dzīvojošo personu, kontroles vai neskaidrību gadījumā kontrolakā pie privātmājām tiek uzstādīts ūdens skaitītājs pēc kā tiek kontrolēts reālais ūdens patēriņš (Līgatnes novada domes 2011.gada 15.decembra sēdes lēmums (prot. Nr.16, 12§) saistošie noteikumi Nr.14/13 „Līgatnes novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi”);
 • patērētāji, kuriem ir uzstādīti ūdens skaitītāji, patērētājs norēķinās par izlietoto ūdeni un kanalizāciju pēc ūdensskaitītāju rādījumiem, saskaņā ar tarifiem un saistošiem noteikumiem;
 • privātmājas vai dzīvokļa īpašniekam daudzdzīvokļu mājā, kuram skaitītāja verifikācija nav veikta paredzētajā laikā, saskaņā ar likumu, noteiktā ūdens un kanalizācijas patēriņa norma uz katru dzīvoklī dzīvojošo personu ir ne vairāk kā 10 m3/mēnesī no verifikācijas beigu datuma, līdz brīdim, kad ūdens skaitītājs tiek verificēts;
 • privātmājas un dzīvokļa īpašniekam daudzdzīvokļu mājā vai tās īrniekiem, kurš bez attaisnojoša iemesla vairāk kā trīs mēnešus neiesniedz skaitītāja rādījumus, var tikt pielietota ūdens patēriņa norma 10 m3/mēnesī par katru dzīvoklī dzīvojošu personu – līdz Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas darbinieku ūdens skaitītāju kontroles brīdim, par ko tiek sastādīts akts;
Privātmājas vai dzīvokļa īpašniekam daudzdzīvokļu mājā, vai tās īrniekam Līgumā noteiktajā kārtībā jāinformē Līgatnes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa par savu prombūtni.
Gadījumā, ja Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas darbinieks ir konstatējis pārkāpumu - saistītu ar ūdens skaitītāju vai plombu bojājumu, kā arī ar nesankcionētu pieslēgšanos mājas ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējam tīklam, patērētājam tiek veikts pārrēķins par ūdeni atbilstoši esošajām patēriņa normām – 10 m3/mēnesī par katru dzīvokli dzīvojošo personu par periodu, no brīža, kad Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas darbinieki pēdējo reizi fiksējuši ūdens skaitītāja stāvokli, līdz brīdim, kad pārkāpumi novērsti.
Patērētāja atbildība:

Gadījumā, ja tiek atklāts pārkāpums, kas saistīts ar plombu vai ūdens skaitītāju bojājumu, ka arī nesankcionēta pieslēgšanās ūdens apgādes sistēmai, vainīgās personas var tikt sauktas pie Administratīvas atbildības.
          Konsultācijas par šiem jautājumiem Jūs varat saņemt Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļā vai pa tālruņiem: 64153509, mob. 26466615 vai 26161326, 29265518.
Informāciju sagatavoja Vita Zilgalve,
Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas apsaimniekojamās teritorijas pārzine

2013-11-26