Jaunumi
Par izsoles rezultātiem

Pamatojoties uz Līgatnes novada domes  21.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.19., 4.§) “Par Līgatnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Parks” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42110020201 daļas iznomāšanu tīklu atrakciju parka ierīkošanai”, pašvaldības kustamās un nekustamās mantas izsoļu un atsavināšanas komisijas organizētajā  nomas tiesību izsolē augstāko nomas maksu 160,00 EUR (bez PVN) gadā nosolīja SIA “Kukuparks.lv’’, reģistrācijas numurs 40203115656, adrese Auces iela 6-4, Rīga , LV-1048. Atbilstoši izsoles rezultātiem uz 5 gadiem noslēgts zemes nomas līgums.

Zemes nomas līgums

2018-02-11