Jaunumi
Pašvaldību iestādes "Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa" uzraudzības padome izsludina atklāto konkursu bāriņtiesas locekļa amatam

Bāriņtiesas locekļa amata galvenie pienākumi:

 • sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai (personai ar ierobežotu rīcībspēju), kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • veikt dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu;
 • sagatavot bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs;
 • sagatavot prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās (piedalīties) tiesas procesos;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, tajā skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību;
 • nolikumā noteiktajā kārtībā vadīt bāriņtiesas sēdes;
 • pārstāvēt tiesā un citās institūcijās ģimenes un bērnus bāriņtiesas kompetences jautājumos;
 • nodrošināt uzraudzību par aizbildnībā, adopcijā un audzināšanas iestādēs ievietotiem bērniem;
 • pieņemt lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, pabalstu izmaksu;
 • palīdzēt mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām,  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm;
 • sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām.

-          Prasības bāriņtiesas locekļa amata pretendentiem:

Atbilstība Bāriņtiesu likuma 10. pantā un 11. pantā izvirzītajām prasībām:

 •  Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • Persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
 • Pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
 • Pretendentam, kas ieguvis vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē, tiks piešķirta prioritāte pretendentu atlasē;
 • Persona, kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
 • Bāriņtiesu, sociālā vai jurista darba pieredze (kā priekšrocība);
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Prasmes darbā ar datortehniku (Word, Excel);
 • Nevainojama reputācija;
 • Svešvalodu zināšanas profesionālai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu pašvaldību komandā;
 • Labus darba apstākļus, darba vietu Cēsīs, J. Poruka ielā 8;
 • Atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgas grupai 1000,00 EUR.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz personīgi līdz 2020. gada 7. augustam Amatas novada, Drabešu pagasta “Ausmās” vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: amatasdome@amatasnovads.lv ar norādi “Pieteikums Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesas locekļa amata konkursam”.

 

Pašvaldību iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa” bāriņtiesas locekļa amata atklātā konkursa nolikums: šeit

 

2020-07-02