Jaunumi
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

 

Līgatnes novada dome un Pārgaujas novada pašvaldība paziņo, ka  2011. gada 18. augustā ir pieņemts lēmums (prot. Nr. 12, 20 §) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Gaujas iela un Gaujas iela 34A, Līgatnē, Līgatnes novadā” un 2011. gada 25. augustā ir pieņemts lēmums (prot. Nr. 9, 23 §) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu projekta „Baltic Climate” ietvaros” Pārgaujas novadā.
Detālplānojuma izstrādes vadītājas –
  • Līgatnes novada Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļas vadītāja Dace Gradovska, tālr. 64153118, fakss: 64153176, e-pasts: dace.gradovska@ligatne.lv un
  • Pārgaujas novada zemes lietu speciāliste Anita Dzalba, tālr. 64132196, 26519494, e-pasts: anita.dzalba@pargaujasnovads.lv
Detālplānojuma mērķis - radīt priekšnosacījumus objekta „Videi draudzīga transporta sistēma starp Līgatnes un Pārgaujas novadiem” izveidei, paredzot tilta izbūvi, nosakot optimālu būvju, infrastruktūras un labiekārtojuma elementu izvietojumu un apjomu, saglabājot esošās dabas vērtības, izpēti veicot klimata pārmaiņu izraisīto izaicinājumu kontekstā.
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Līgatnes novadā - Turpmākas izpētes teritorija, Pārgaujas novadā – Mežu teritorija un Lauksaimniecības zemes ārpus apdzīvotām vietām.
Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš noteikts līdz 2011. gada 14. oktobrim.
Rakstiski priekšlikumi detālplānojuma izstrādei iesniedzami:
  •  Līgatnes novada domē Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV – 4110 un
  • Pārgaujas novada pašvaldībā „Iktēs” Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV–4151, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu un adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus un adresi, līdz 2011. gada 14. oktobrim.
2011-09-18