Jaunumi
Pedagogi tiekas ikgadējā forumā "Meklējam darītājus"

Uzsniga sniedziņš balts un zemei palika silti … vienmēr uz pasaules būs kāds, kuram vajadzēs skolotāja silto plaukstu, mīļā smaida un labā vārda, neraugoties uz jau esošām vai jaunām pieejām mācību un audzināšanas saturā. Jau kļuvis par tradīciju, ka Ziemassvētku laikā Priekuļu vidusskolā tiekas sadarbības novadu skolotāji, lai vadītu meistarklases un stāstītu kolēģiem par savu pieredzi darbā ar skolēniem. Šogad foruma tēma - personīgās efektivitātes paaugstināšana. Skolotājiem bija iespēja darboties sešās meistarklasēs. Vienu no tām - “Izaicinājums - darbs skolā” - vadīja Zaubes pamatskolas direktore Vita Krūmiņa. Stāsts, galvenokārt, bija par to, cik radošam jābūt skolotājam, lai paveiktu visu, kas paveicams un prastu to izdarīt kvalitatīvi un ar vieglumu.

Priekuļu vidusskolas skolotāja Anita Skrastiņa, kura ir arī projekta SKOLA 2030 eksperte, mudināja kolēģus labāk izprast, ko tad īsti nozīmē kompetencēs balstīts mācību saturs, kur par galveno darba instrumentu kļūst caurviju prasmes – domāšana, radošums, sadarbība, pašizziņa, digitālās prasmes. Jāatzīst, ka skolotāji šajā meistarklasē darbojās ar milzu ieinteresētību un aizrautību.

Liepas pamatskolas skolotāja Inese Lāce rādīja metodes, kā ikvienu, pat visgarlaicīgāko lietu, kas mācību stundā jāizdara, pārvērst par atmiņā paliekošu piedzīvojumu, piemēram, pašam kļūstot par dzejnieku E. Veidenbaumu. Bērnam tikai tas kļūst par zināšanām un prasmēm, kam skolotājs prot pielikt klāt emocionālu pārdzīvojumu.

Cēsu Pilsētas vidusskolas skolotāja Ineta Lāce-Sējāne, kurai vienmēr un visur prioritāra bijusi vērtībizglītība, emociju pasaules bagātināšana un atbildība par visu, ko darām vai neizdarām, kolēģus iepazīstināja ar daudzveidīgu metožu un materiālu klāstu, kā veiksmīgi veidot jauno cilvēku par līderi savā klasē, skolā, pilsētā un valstī, jo Latvijai vairāk kā jebkad ir vajadzīgi stipri un veiksmīgi cilvēki.

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas skolotājas Anita Vīņaude un Ilze Ozoliņa vadīja meistarklasi sākumskolas skolotājiem, kā attīstīt skolēniem analītisko domāšanu matemātikas un latviešu valodas stundās. Jāatzīst, ka brīžiem pašiem skolotājiem bija grūti uzreiz rast atbildes uz visiem lektoru uzdotajiem “āķīgajiem” jautājumiem.

Savukārt izglītības pārvaldes metodiķe Diāna Briede kolēģus aicināja kopīgi padomāt par skolotāja galveno darba instrumentu – mācību stundu. Kā organizēt efektīvu mācību stundu? KĀPĒC ir jāstrādā citādāk nekā līdz šim? Varbūt tāpēc, ka pasaule ir mainījusies? Varbūt tāpēc, ka padziļinājušās mūsu zināšanas par to, kā notiek mācīšanās process, bet varbūt tāpēc, ka skolēni ir mainījušies, kritiski uztver informāciju un grib darboties? Vai vienkārši tāpēc, ka vecā luga izņemta no repertuāra un skolotāja loma mainījusies?

Forumā piedalījās arī vieslektors – organizāciju psihologs Uldis Pāvuls, runājot par skolotāja personīgo efektivitāti un jaunu pozitīvu ieradumu veidošanu vispirms pašiem sev. Jo pasauli pārvērš nevis skaistas idejas, bet atvērušies un mainījušies cilvēki.

Noslēgumā skolotāji atvadījās, vēlot veiksmi viens otram gan profesionālajā, gan personiskajā dzīvē, apņēmības pilni forumā gūtās atziņas izmantot savās klasēs, skolās, kolektīvos. Lai veicas!

2018-01-02