Jaunumi
Pieejams atbalsts zivsaimniecībā un akvakultūrā

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019. gada 4. februāra būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai dažādos atbalsta pasākumos zivsaimniecībā un akvakultūrā.

 • Pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā – veicināt enerģijas taupīšanu, mazināt ietekmi uz vidi, uzlabot drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus, radīt jaunus vai uzlabotus produktus, jaunus vai uzlabotus procesus vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas. Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 28.jūnijam ar kopējo publisko finansējumu 8 miljoni eiro.
 • „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” ar mērķi palielināt akvakultūras uzņēmumu konkurētspēju un dzīvotspēju. Atbalstu piešķir karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanai. Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 28.jūnijam ar kopējo publisko finansējumu 8 miljoni eiro.
 • „Tirdzniecības pasākumi” atbalsts paredzēts biedrībām, lai sekmētu jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu. Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 13.decembrim ar kopējo publisko finansējumu 1,5 miljoni eiro.
 • Pasākuma „Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi” mērķis ir pārvaldības un konsultāciju pakalpojumu sniegšana akvakultūras audzētavām. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 28.jūnijam ar kopējo publisko finansējumu 200 000 eiro.
 • “Kontrole un izpilde” pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai, kārtas kopējais publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro, iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 28.jūnijam.
 • Pasākuma „Inovācija” ietvaros inovācija ir process, kurā tiek izstrādāti ieviešanai jauni vai ievērojami uzlaboti produkti, aprīkojums, procesi un metodes vai tiek ievērojami uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, kā arī izpētītas inovatīvo produktu vai procesu tehniskās un ekonomiskās īstenošanas iespējas. Iesniegumu pieņemšana notiek divās prioritātēs: 1.prioritāte “Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību”, 2.prioritāte “Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru”. Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 28.jūnijam, pieejamais publiskais finansējums ir trīs miljoni euro.
 • Pasākuma “Zvejas flotes modernizācija” piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 28.jūnijam.
  - Apakšpasākuma “Veselība un drošība” mērķis ir atbalsts zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai. Kārtas kopējais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 201 024 eiro,
  - Apakšpasākumā “Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai” tiek veicināta zvejas rīku selektivitātes uzlabošana attiecībā uz zivju izmēru vai sugu, izmetumu izskaušana vai nevēlamās nozvejas apstrāde, kā arī zvejas rīku un nozvejas pasargāšana no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem. Kārtas kopējais publiskais finansējums ir 200 000  eiro.
 • Pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" ietvaros paredzēta zvejas ostu un zvejas produktu izkraušanas vietu infrastruktūras uzlabošana zvejnieku vajadzībām. Sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 4.marta līdz 2019.gada 2.aprīlim par pieejamo publisko finansējumu 3 955 913 eiro.

Plašāka informācija par katru atbalsta pasākumu pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → “Projekti un investīcijas”.

Projektu pieņemšanas kārta izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ietvaros.

2019-01-08