Jaunumi
Tiks veikta valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu apvidū.

Aģentūra informē, ka tās darbinieki minētā uzdevuma ietvaros laika periodā no periodā no 2021. gada augusta līdz oktobrim, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Vidzemes reģionā, tai skaitā Cēsu novada teritorijā.  

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Aģentūras darbinieki ir tērpti darba apģērbā, uz kura ir atpazīšanas zīmes - Aģentūras logo, ieņemamais amats un vārda iniciālis un uzvārds. Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:

1. Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.

2. Atrastai grunts zīmei pēc nepieciešamības atrok punkta centru un veic fotografēšanu.

3. Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.

4. Grunts zīmei izveido vai atjauno aprakumu (kupicu) un pēc nepieciešamības ierīko norādītājstabu,

5. 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.

6. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

7.  Atrastu sienas zīmi attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.

8.  Virs sienas zīmes pēc nepieciešamības piestiprina informējošo plāksnīti.

9. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.

Pielikumā pievienojam Cēsu novada teritorijā esošo valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu un shēmu.

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv


 

 

 

 

 

 

 

2021-08-30