Jaunumi
Turpinās jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”  projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros laika periodā no janvāra līdz maijam notikušas jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu tikšanās visos astoņos sadarbības novados - Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadā.

Tikšanās reizēs jaunieši tika iepazīstināti ar projekta būtību, sasniedzamajiem mērķiem un veicamajiem uzdevumiem, projekta ieviešanas gaitu. Jauniešiem tika sniegts ieskats par vispārējiem rādītājiem darbam ar jaunatni pašvaldībā, kā arī prezentēts kopsavilkums par katra konkrētā novada jaunatnes darbinieku, jaunatnes lietu speciālistu, lēmumu pieņēmēju, izglītības, sociālās, kultūras un sporta jomu speciālistu, biedrību un organizāciju pārstāvju viedokli par stiprajām un uzlabojamajām jomām darbā ar jaunatni pašvaldībā.

Semināra laikā jaunieši, darbojoties grupās, izvērtēja pašreizējo sistēmu darbā ar jaunatni savā novadā, definēja problēmas, kopīgi meklēja ceļus, izvirzot mērķus un veicamās rīcības, ko iekļaut jaunatnes politikas plānošanas dokumentā, kas nākotnē kļūs par pamatu darbam ar jaunatni pašvaldībā. Paralēli jaunieši apguva gan sociālās, gan sadarbības, gan publiskas uzstāšanās prasmes, kā arī ieguva jaunus draugus un domubiedrus. Un noteikti -  pieredzi, kura noderēs dzīvē ne reizi vien.

Kā atzina semināra moderatori, tikšanās laikā darbs kopā ar jauniešiem bijis lietderīgs, izzinot tieši viņu vajadzības, jo ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli,  kas ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīvai jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei – lai tā tiktu veidota, respektējot dažādus skatu punktus.

Turpmākajā projekta gaitā tiks veikta apjomīga pusaudžu un jauniešu  anketēšana, kas arī kalpos par pamatu plānošanas dokumenta izstrādei, lai tas tiešām būtu jēgpilns un pētījumā balstīts.

Nākamā projekta aktivitāte - jau 1. jūnijā astoņu sadarbības novadu jaunieši tiksies forumā, lai prezentētu sistēmu darbā ar jaunatni savā novadā, runātu par nākotnes redzējumu, kā arī iepazītu citu novadu jauniešu izvirzītās prioritātes darbam ar jauniešiem, kas būtu iekļaujamas jaunatnes politikas stratēģijā.

Stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.

Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājas lapās un sociālajā vietnē Facebook - www.facebook.com/8novadivar

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Diāna Briede,

projekta vadītāja

 

2017-05-09