Jaunumi
Turpinās jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”  projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros vasaras nogalē uzsākta izvērtēšanas anketas par darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībā  izstrāde, turpmāk nododot to jauniešu mērķauditorijai, veicot pilotanketēšanu, lai pārbaudītu anketas atbilstību jauniešu mērķauditorijas izpratnei, interesēm un vajadzībām.

Oktobrī notiks pilotanketēšanas rezultātā apkopoto datu analīze un izvērtēšanas anketas par darbu ar jaunatni pašvaldībā uzlabošana pēc iegūtajiem rādītājiem par jautājumu izpratni jauniešu mērķauditorijā un iespējamiem atbilžu sniegšanas veidiem. Pēc tam tiks organizēta  darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu tikšanās visos astoņos sadarbības novados - Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadā, lai iezīmētu turpmāko projekta norises gaitu.

Novembrī plānota izvērtēšanas anketas publiskošana elektroniskajā vidē novadu mājas lapās un uzaicinājumu nosūtīšana uz izglītības iestādēm un pagastu pārvaldēm iesaistīties un sniegt atbalstu veiksmīgā anketēšanas norisē, maksimāli iesaistot atbilstošo mērķauditoriju.

Anketēšanu plānots pabeigt gada nogalē. Tās mērķis – izzināt jauniešu vajadzības, jo ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli, kas ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīvai jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei – lai tā tiktu veidota, respektējot dažādus skatu punktus. Anketēšanas rezultātā iegūtie dati kalpos par pamatu plānošanas dokumenta izstrādei, lai tas tiešām būtu jēgpilns un maksimāli objektīvā pētījumā balstīts.

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.

Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājas lapās un sociālajā vietnē Facebook - www.facebook.com/8novadivar

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Diāna Briede,

projekta vadītāja

2017-10-23