Jaunumi
Uzākta jauniešu aptauja par darbu ar jaunatni pašvaldībā

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros uzsākta jauniešu anketēšana  par darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībā, lai iegūtu datus, uz kā balstīt plānošanas dokumentu ,,Jaunatnes politikas stratēģija”, ko Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novados plānots izstrādāt 2018. gada pavasarī.

Anketas izstrādē iesaistījās visu astoņu sadarbības novadu  speciālisti darbā ar jaunatni. Anketas mērķis – izzināt jauniešu vajadzības, jo ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli, kas ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīvai jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei – lai tā tiktu veidota, respektējot dažādus skatu punktus. Anketēšanas rezultātā iegūtie dati kalpos par pamatu plānošanas dokumenta izstrādei, lai tas tiešām būtu jēgpilns un objektīvā pētījumā balstīts. 

Decembrī anketa publiskota elektroniskajā vidē novadu mājas lapās, kā arī pieejama papīra formātā izglītības iestādēs un pagastu pārvaldēs, lai izvērtēšanas darbā iesaistītu maksimāli daudz jauniešu. Anketēšanu plānots pabeigt janvārī.

Projekts ,,Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.

Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājas lapās un sociālajā vietnē Facebook - www.facebook.com/8novadivar

Šī  publikācija  atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Diāna Briede,

projekta vadītāja

 

2017-12-12