Kapsētas. Digitālā datubāze

Līgatnes novada dome organizē četru kapsētu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu savā teritorijā. Tās ir Paltmales, Zanderu, Spriņģu un Ķempju kapsētas. Līgatnes novada kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu pārziņu tiesības un pienākumus nosaka Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/43 „Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Līgatnes novadā”. Minēto noteikumu izpildi un uzraudzību nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Līgatnes komunālserviss”.

Visās novada kapsētas ir veikta digitalizācija - kapsētu, kapavietu, infrastruktūras uzmērīšana, kapsētas dokumentācijas un apbedīto personu datu ievadīšana e-vidē. Šobrīd jebkuram ir iespēja e-vietnē www.cemety.lv aplūkot sev interesējošo kapsētu, kā arī pēc apbedītās personas vārda un uzvārda atrast konkrētu apbedījumu un iepazīties ar pamatinformāciju.