Līgatnes jauniešu biedrība

 

 Līgatnes Jauniešu biedrība    

Līgatnes Jauniešu biedrība ir 2009. gada 9. aprīlī dibināta iedzīvotāju iniciatīva ar mērķi uzlabot pašiem savu dzīves kvalitāti Līgatnes novadā, iesaistot jauniešus. Tā ir nevalstiska, no valsts un pašvaldību institūcijām neatkarīga organizācija, kurā šobrīd darbojas 11 Līgatnes novada iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 30 gadiem.

Jaunieši ir iesaistījušies dažādās sabiedriskās aktivitātēs Līgatnes novadā, līdzdarbojušies izglītojošu, sportisku un citu publisku pasākumu organizēšanā, piemēram, talku, Lieldienu, Līgo svētku svinēšanas, skolas 50 gadu jubilejas salidojuma, sporta svētku norises nodrošināšanā, novada svētku sagatavošanā un norises nodrošināšanā utt. Biedrība iesaistās ideju apkopošanā dažādām iniciatīvām un nepieciešamībām ar mērķi tās īstenot pašu spēkiem, sadarbībā ar novada pašvaldību un citām organizācijām vai, biedrības iespēju robežās piesaistot sabiedrisko un privāto finansējumu.
 
Līgatnes Jauniešu biedrība ir sagatavojusi un īstenojusi projektu „Inventāra iegāde brīvā laika pavadīšanai Līgatnes novada iedzīvotājiem”, kas saņēmis finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai konkursā Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros 4. ass LEADER pieejas īstenošanai. Projekts realizēts biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projekta ietvaros iegādāts mobilā futbola, volejbola un strītbola aprīkojums un bumbas, galda tenisa, badmintona un šautriņu komplekti, novusa galdi, kroketa komplekti, dažādas galda spēles, t.sk. hokejs, futbols, domino u.c., ragavas un sniega pannas ziemai, kā arī batuts.
 
Biedrības dibināšanas pamatbūtība ir ideja par jauniešu iesaistīšanos aktivitātēs, kuru ietvaros viņi var ne tikai dot savu ieguldījumu dažādu organizatorisku un praktisku jautājumu risināšanā, bet arī un jo īpaši attīstīt paši savu radošo, erudīcijas un pasaules domāšanu un dzīves uztveri, kas savukārt veicinātu iespējas gan individuāli, gan kopīgiem spēkiem arvien uzlabot dzīves kvalitāti un dažādot to gan priekš sevis, gan citiem Līgatnes novada iedzīvotājiem.
 
Biedri Līgatnes Jauniešu biedrības darbā iesaistās brīvprātīgi, ņemot vērā savas iespējas, jo katrs savā ikdienā ir iesaistīts gan studijās, gan darba attiecībās. Biedru tikšanās notiek regulāri, ne tikai lai diskutētu un pieņemtu nopietnus lēmumus, bet arī lai vienkārši pavadītu kopā laiku un neformālā gaisotnē radītu jaunas idejas un plānus turpmākajām aktivitātēm.
 
Līgatnes Jauniešu biedrībā aicināts iestāties ikviens jaunais interesents (pieteikuma anketa – pielikumā). Nepilngadīgiem biedra kandidātiem nepieciešama vecāku atļauja (iesnieguma forma – pielikumā). Biedri maksā 1 Ls biedra naudu mēnesī Līgatnes Jauniešu biedrības kontā. Tā tiek izmantota tikai biedrības vajadzībām.
 
Ar biedrības statūtiem un citu informāciju par tās darbību var iepazīties, saņemot to pa e-pastu vai klātienē, piesakoties pa tālruni 29109268 vai e-pastu lienekrivena@gmail.com.
 
Kontaktinformācija:

Tel. 67289073, mob. 29109268 /Liene Krīvena/
 
Linki uz mūsu profiliem sociālajos tīklos:

Bērna vecāku iesniegums