Līgatnes nami

 

SIA „Līgatnes nami”

100%  kapitāldaļu īpašnieks – Līgatnes novada dome
Juridiskā adrese – Spriņģu iela – 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV4110
Reģistrācijas Nr. LV44103059950

Norēķinu konti:
AS „Swedbank”
Konts: LV72HABA0551028670369
Kods: HABALV22

AS „SEB banka”
Konts: LV66UNLA0050015577960
Kods: UNLALV2X

AS „Citadele”
Konts: LV25PARX0013672180001
Kods: PARXLV22