Normatīvie akti

Saistošie noteikumi Nr. 18/9 "Par Līgatnes novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību"

Saistošie noteikumi Nr. 17/16 "Līgatnes novada pašvaldības pabalsti"

Saistošie noteikumi Nr. 17/13 "Par  pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Līgatnes novadā"

Saistošie noteikumi Nr. 16/5 "Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem Līgatnes novadā"

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.15/18 "Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību"

Saistošie noteikumi Nr.15/16 "Par ēdināšanas maksas atlaidēm Līgatnes novadā deklarētajām daudzbērnu ģimeņu bērniem"

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 15/7 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Līgatnes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.15/1 "Par dzīvokļa pabalstu"

Saistošie noteikumi Nr.15/3 "Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Līgatnes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.15/4 "Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"

Saistošie noteikumi Nr.15/5 "Par veselības aprūpes pabalstu Līgatnes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.14/33 "Par pabalstu politiski represētajām personām"

Saistošie noteikumi Nr. 6/10 "Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu"