Noteikumi

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas saskaņošanas kārtība Līgatnes novada pašvaldībā

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Līgatnes novada vispārējās izglītības iestādēs

Noteikumi pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijai rindā un uzņemšanai Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes darba kārtības noteikumi

Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņi" darba kārtības noteikumi

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņi" iekšējās kārtības noteikumi

Līgatnes novada pašvaldības personas datu apstrādes noteikumi

Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai Līgatnes novada izglītības iestādēm sadales kārtība

Identifikācijas kartes „Līgatnieša privilēģiju karte” lietošanas noteikumi

Identifikācijas kartes „Līgatnieša privilēģiju karte” ieviešanas noteikumi

LĪGATNES NOVADA SPORTA CENTRA SPORTA KOMANDU UN PULCIŅU, GRUPU DARBĪBAS UN FINANSĒŠANAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

LĪGATNES NOVADA KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU UN INTEREŠU PULCIŅU DARBĪBAS UN FINANSĒŠANAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Līgatnes novada Dienas un interešu centra „Saulespuķe” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma daļas – lauksaimniecībā izmantojamās zemes “Grūdeņi”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (kadastra Nr. 4262 0030087 ) nomas tiesību IZSOLES NOTEIKUMI

Noteikumi par Līgatnes novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu

Līgatnes novada domes cirsmu un apaļkoksnes izsoles noteikumi

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Līgatnes novadā

Noteikumi par kārtību, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi Līgatnes novadā

Līgatnes novada pašvaldības darbinieku atlases un darbā pieņemšanas noteikumi

NOTEIKUMI „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS LĪGATNES NOVADA DOMES ATZINĪBAS RAKSTS” 

NOTEIKUMI izglītojamo uzņemšanai Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē

Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi

 


 

Laika ziņas
Aptaujas