Noteikumi

Kārtība, kādā Līgatnes novada pašvaldība iznomā tai piederošus vai piekrītošus neapbūvētus zemes gabalus

Līgatnes  novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība

Kārtība, kas nosaka Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” izglītojamo likumisko pārstāvju un citu personu rīcību iestādē un tās organizētajos pasākumos

Pretputekļu absorbenta iestrādes kārtība

Kārtība, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas personas atrašanos interešu konfliktā Līgatnes novada pašvaldībā

Līgatnes novada domes publisko iepirkumu organizēšanas kārtība 

Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi  

Noteikumi par Līgatnes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanai  

Kārtība amatu savienošanas iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai un atļauju izsniegšanai Līgatnes novada domē 

Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi Līgatnes novada domē 

Līgatnes novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība un komisijas darbības kārtība 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas saskaņošanas kārtība Līgatnes novada pašvaldībā 

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Līgatnes novada vispārējās izglītības iestādēs 

Noteikumi pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijai rindā un uzņemšanai Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādēs 

Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes darba kārtības noteikumi

Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņi" darba kārtības noteikumi

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņi" iekšējās kārtības noteikumi

Līgatnes novada pašvaldības personas datu apstrādes noteikumi 

Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai Līgatnes novada izglītības iestādēm sadales kārtība 

Identifikācijas kartes „Līgatnieša privilēģiju karte” lietošanas noteikumi

Identifikācijas kartes „Līgatnieša privilēģiju karte” ieviešanas noteikumi 

LĪGATNES NOVADA SPORTA CENTRA SPORTA KOMANDU UN PULCIŅU, GRUPU DARBĪBAS UN FINANSĒŠANAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

LĪGATNES NOVADA KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU UN INTEREŠU PULCIŅU DARBĪBAS UN FINANSĒŠANAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Līgatnes novada Dienas un interešu centra „Saulespuķe” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma daļas – lauksaimniecībā izmantojamās zemes “Rogas”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (kadastra Nr. 4262 0030071 ) nomas tiesību IZSOLES NOTEIKUMI 

Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma daļas – lauksaimniecībā izmantojamās zemes “Grūdeņi”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (kadastra Nr. 4262 0030087 ) nomas tiesību IZSOLES NOTEIKUMI 

Noteikumi par Līgatnes novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu 

Līgatnes novada domes cirsmu un apaļkoksnes izsoles noteikumi 

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Līgatnes novadā 

Noteikumi par kārtību, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi Līgatnes novadā 

Līgatnes novada pašvaldības darbinieku atlases un darbā pieņemšanas noteikumi 

NOTEIKUMI „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS LĪGATNES NOVADA DOMES ATZINĪBAS RAKSTS” 

NOTEIKUMI izglītojamo uzņemšanai Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē