Līgatnes novada dome

 

  Līgatnes novada dome

Juridiskā adrese:

Spriņģu iela - 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV - 4110

reģ. Nr. 90000057333

konta Nr.: LV47HABA0551012412261
bankas kods: HABALV22

konta Nr.: LV45UNLA0050014285716
bankas kods: UNLALV2X

mājas lapa: www.ligatne.lv


Informatīvais izdevums: Līgatnes novada pašvaldības informatīvais izdevums „Līgatnes Novada Ziņas” tiek izdots vienu reizi mēnesī.

Materiālus Līgatnes novada domes mājas lapai: www.ligatne.lv un Līgatnes novada pašvaldības informatīvajam izdevumam „Līgatnes Novada Ziņas” sūtītPašvaldības vadība: 

domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins, mob. 29412602, e-pasts: ainars.steins@ligatne.lv 

domes priekšsēdētāja vietnieks Rihards Vidzickis, mob. 26532556, e-pasts:
rihards.vidzickis@ligatne.lv 

izpilddirektors Egils Kurpnieks, tel. 64155635, mob. 22005965, e-pasts:
egils.kurpnieks@ligatne.lv 

__________________________________________________________________________________________________________________

Līgatnes novada domes priekšsēdētāja Aināra Šteina un Līgatnes novada domes izpilddirektora Egila Kurpnieka pieņemšanas laiki: 

Līgatnes novada domē, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā.

  • Pirmdienās no plkst. 10:00 - 12:00  /iepriekš piesakoties: tel. 64155636, mob. 26190680 LMT/
  • Trešdienās no plkst. 10:00 - 12:00  /iepriekš piesakoties: tel. 64155636, mob. 26190680 LMT/

Līgatnes pagasta pārvaldē
, Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā
  • Ceturtdienās no plkst. 10:00-12:00 /iepriekš piesakoties: tel. 64155636, mob. 26190680 LMT/
 
Zvanot pa tālruni 64155635 var vienoties par citu pieņemšanas laiku.Līgatnes novada domes deputāti Baiba Pelse, tel.64161255, mob. 26135158  apmeklētājus pieņem Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā:

  • Katra mēneša pēdējā piektdienā no plkst. 11.00 - 13.00 /iepriekš piesakoties: tel. 64153176, mob. 26415809 LMT/

__________________________________________________________________________________________________________________

Līgatnes novada domes Jaunatnes un izglītības lietu speciālists Dace Bērziņa, mob.26866855, e-pasts: dace.ligsk@inbox.lv pieņem apmeklētājus /iepriekš piesakoties, mob. 26866855/:

  • Pirmdienās (Spriņģu ielā 4, Līgatnē) no plkst. 13:00 līdz plkst. 15:00,
  • Ceturtdienās (Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē) no plkst. 13:00 līdz plkst. 15:00

__________________________________________________________________________________________________________________

Pakalpojumu pieejamība:

Līgatnes novada dome

Spriņģu iela - 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110
tel. 64153176, mob. 26415809, e-pasts: novadadome@ligatne.lv 

Pakalpojumu centra darba laiks:

 

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8:00 - 16:30
Trešdienās no 8:00 - 18:00
Piektdienās no 8:00 - 15:00 /apmeklētājus nepieņem/                   

  

Līgatnes pagasta pārvalde

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108
tel./fakss 64155636, mob. 26190680, e-pasts: ligatnes.pagasts@ligatne.lv

Pakalpojumu centra darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8:00 - 16:30
Trešdienās no 8:00 - 18:00
Piektdienās no 8:00 - 15:00 /apmeklētājus nepieņem/ 

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus

Līgatnes novada domes Saistošie noteikumi Nr. 1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums”

Līgatnes novada domes deputātu un pašvaldības darbinieku profesionālās ētikas kodekss

 

Likums „Par pašvaldībām”

 

 

 

Laika ziņas
Aptaujas