Līgatnes novada dome

Līgatnes novada dome

Juridiskā adrese: Spriņģu iela - 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV - 4110

reģ. Nr. 90000057333

Līgatnes novada dome

                                                                                                                    

 

AS "SEB banka"

bankas kods: UNLALV2X

konta Nr.: LV45UNLA0050014285716

 

AS “Swedbank”

bankas kods: HABALV22

konta Nr.: LV47HABA0551012412261

 

 

Tīmekļa vietne: www.ligatne.lv

Sociālie tīkli:

www.facebook.com/LigatnesNovads

www.twitter.com/LigatnesNovads

www.instagram.com/laimiga_zeme_ligatne

Informācijas ievietošana novada mājas lapā un sociālajos tīklos: e-pasts: sabine.metala@ligatne.lv

Informatīvais izdevums: „Līgatnes Novada Ziņas”  

Līgatnes novada pašvaldības informatīvais izdevums tiek izdots vienu reizi mēnesī. Materiālus pašvaldības informatīvajam izdevumam „Līgatnes Novada Ziņas” sūtīt e-pasts: ligatnes.zinas@gmail.com

 

Pakalpojumu pieejamība:    

Līgatnes novada dome

Spriņģu iela - 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110

 tel. 64153176, mob. 26415809,

e-pasts: novadadome@ligatne.lv

 Darba laiks: 

 Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no      8:00 - 16:30

Trešdienās no 8:00 - 18:00

Piektdienās no 8:00 - 15:00 /apmeklētājus nepieņem/                  

 

    Līgatnes pagasta pārvalde

 Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108

 tel. 64155636, mob. 26190680,

e-pasts: ligatnes.pagasts@ligatne.lv

Darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no       8:00 - 16:30

 Trešdienās no 8:00 - 18:00

Piektdienās no 8:00 - 15:00 /apmeklētājus nepieņem/

 

 

___________________________________________________________________________

 Pašvaldības vadība (Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē): 

 Domes priekšsēdētājs:

 Ainārs Šteins

 mob. 29412602, e-pasts: ainars.steins@ligatne.lv 

 Domes priekšsēdētāja vietnieks:

Rihards Vidzickis

 mob. 26532556, e-pasts: rihards.vidzickis@ligatne.lv

  Izpilddirektors:

 Egils Kurpnieks

 tel. 64155635, mob. 22005965, e-pasts:

egils.kurpnieks@ligatne.lv

 ___________________________________________________________________________

 

 Pašvaldības vadība (Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē): 

 

Domes priekšsēdētājs:

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks:

 

  Izpilddirektors:

 

Ainārs Šteins

 

Rihards Vidzickis

 

Egils Kurpnieks

 

mob. 29412602, e-pasts: ainars.steins@ligatne.lv 

 

mob. 26532556, e-pasts: rihards.vidzickis@ligatne.lv

 

 tel. 64155635, mob. 22005965, e-pasts:

egils.kurpnieks@ligatne.lv

 

___________________________________________________________________________

Līgatnes novada domes priekšsēdētāja Aināra Šteina un Līgatnes novada domes izpilddirektora Egila Kurpnieka pieņemšanas laiki: 

 Līgatnes novada domē, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā.

 Pirmdienās no plkst. 10:00 - 12:00  /iepriekš piesakoties: tel. 64155636, mob. 26190680 LMT/

Trešdienās no plkst. 10:00 - 12:00  /iepriekš piesakoties: tel. 64155636, mob. 26190680 LMT/

 Līgatnes pagasta pārvaldē, Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

 Ceturtdienās no plkst. 10:00-12:00 /iepriekš piesakoties: tel. 64155636, mob. 26190680 LMT/  

Zvanot pa tālruni 64155635 var vienoties par citu pieņemšanas laiku.  

 ______________________________________________________________________________________

 Līgatnes novada domes Izglītības un jaunatnes lietu speciālists

 Dace Bērziņa

 ( tālr.: 64155451, e-pasts: dace.berzina@ligatne.lv

pieņem apmeklētājus,iepriekš piesakoties, darba dienās (izņemot trešdienu un piektdienu) Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (9. kabinetā).  

 ______________________________________________________________________________________