Pakalpojumi

 Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļa pieņem apmeklētājus Nītaures iela 6 /"Birzes"/, Līgatnes pagasts,  Cēsu novadā.

Sazināties var pa telefonu 641 55636

1.          Dzimšanas faktu reģistrācija  

Par bērna piedzimšanu paziņo mēneša laikā dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības iecirknī bērns piedzimis, vai dzimtsarakstu nodaļai pēc viena vai abu vecāku dzīvesvietas.
(Civilstāvokļa aktu likuma 22. pants).
Par dzimšanas reģistrācijas faktu izsniedz dzimšanas apliecību.
Par dzimšanas reģistrāciju valsts nodeva nav jāmaksā.
Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu (Civilstāvokļa aktu likuma IV nodaļa).
Paziņojot par bērna piedzimšanu, iesniedzama ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu.
Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam un mātei. Ja bērna vecāki ir miruši vai citu iemeslu dēļ nevar paziņot par bērna piedzimšanu, pienākums paziņot ir ārstniecības personai vai citai personai, kas bijusi klāt dzemdībās.
 
2.         Laulību reģistrācija
Tiesiskās attiecības civilstāvokļa aktu ( laulības, dzimšanas un miršanas) reģistrācijā Latvijā reglamentē Civillikums un Civilstāvokļa aktu likums.
Civillikuma 53. pants nosaka, ka laulā dzimtsarakstu nodaļas vadītājs vai 51. pantā norādīto konfesiju garīdznieki.
Personas, kuras vēlas doties laulībā, iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, uzrāda: (Civilstāvokļa aktu likuma 14. pants)
1.    pasi vai personas apliecību;
2.    personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā - bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanas apliecību, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izrakstu vai izziņu no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu.
Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga (Civillikuma 33. pants), iesniegumam pievieno nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauju.
Ja personai, kura vēlas doties laulībā, nav iespējams iegūt 14. panta pirmās daļas 2. punktā minētos dokumentus (bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanas apliecību, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izrakstu vai izziņu no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu), tos aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.
Personām, kuras ir laulības pieteicēji, ir tiesības salaulāties sešu mēnešu laikā no dienas, kad kļuvis zināms, ka laulības noslēgšanai nav šķēršļu. Valsts nodeva par laulības noslēgšanu paredzēta EUR 14,-.
Normatīvie akti:
1.Ministru kabineta noteikumi Nr. 486 „Laulību noslēgšanas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs”
2.Ministru kabineta noteikumi Nr. 904 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem”
3.Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums
4. Civillikums
5.Civilstāvokļa aktu likums
 
3.         Miršanas faktu reģistrācija
Miršanas faktu reģistrācija (Civilstāvokļa aktu likuma V nodaļa)
Par miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības iecirknī persona mirusi vai mirušais atrasts vai pēc mirušā pēdējās dzīves vietas.
Ja tiesa taisījusi spriedumu par personas izsludināšanu par mirušu vai miršanas fakta konstatēšanu, paziņo dzimtsarakstu nodaļai pēc mirušā pēdējās dzīvesvietas vai pēc vietas, kur atrodas attiecīgā tiesa.
Par miršanas fakta reģistrāciju izsniedz miršanas apliecību.
Par miršanas reģistrāciju valsts nodeva nav jāmaksā.
 
4.         Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu reglamentē likums „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums”.
Vārdu vai uzvārdu var mainīt, ja pastāv viens no šādiem svarīgiem iemesliem:
4.1. vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
4.2.persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
4.3.persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
4.4.persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
4.5. persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
4.6.personai mainīts dzimums;
4.7.viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
Vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja:
1.persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
2.personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) ieraksta maiņas iemesls neatbilst iepriekšminētajiem iemesliem;
3.persona nav iesniegusi visus šā likuma 5.panta otrajā daļā noteiktos dokumentus.

Vārda vai uzvārda maiņas iesniegumu iesniedz dzimtsarakstu nodaļā Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis, bezvalstnieks un nepilngadīga persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu.
Ja iesniegumu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu iesniedz nepilngadīga persona no
15 - 18 gadiem, tai nepieciešama vecāku vai aizbildņu piekrišana. Dzimtsarakstu nodaļa izskata maiņas iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem un vārda, uzvārda maiņas dokumentus un pieprasa no Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību.
Lēmumu vārda vai uzvārda maiņai dod Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors. Ar šo lēmumu iesniedzējam 30 dienu laikā jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tam izsniedz jaunu pasi.
Iesniegumu par vārda vai uzvārda maiņu pieteicējs pievieno kvīti par valsts nodevu EUR 71,14 apmērā (par katru atsevišķi) samaksu.
 
5.         Atkārtotu apliecību, izrakstu un izziņu izsniegšana
Atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas dokumentu pieprasīšanu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv:

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.
 
Dzimtsarakstu departamenta arhīvs
A. Čaka iela 38a, Rīga LV-1011,
tālr.: 67830682; 67830682 , 67830684, fax 67830673 ,
e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv
Dzimtsarakstu departamenta arhīva nodaļa savu iespēju robežās sniedz atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem, kā arī glabā civilstāvokļa aktu reģistru otros eksemplārus.
Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi par pakalpojumiem, kas saistīti ar ziņu sniegšanu no dzimtsarakstu arhīva nosaka Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumi Nr. 884 “Noteikumi par Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.
Pielikums Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumiem Nr.884

Nr. p.k.
Maksas pakalpojumu veidi
Cena (EUR) par vienu izziņu
1.
Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinoša izziņa vai izraksts no reģistra, kas izdots, pamatojoties uz ierakstu baznīcas grāmatā, ja iesniegumā norādīts precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta
2,85
2.
Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinoša izziņa vai izraksts no reģistra, kas izdots, pamatojoties uz ierakstu baznīcas grāmatā, ja iesniegumā norādīts varbūtējais reģistrācijas periods (10 gadu robežās) un iespējamā reģistrācijas vieta (ne vairāk kā trīs pilsētas, pagasti vai baznīcas)
5,69
3.
Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinoša izziņa vai izraksts no reģistra, kas izdots, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļā izdarītu ierakstu, ja iesniegumā norādīts precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta
1,42
4.
Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinoša izziņa vai izraksts no reģistra, kas izdots, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļā izdarītu ierakstu, ja iesniegumā norādīts varbūtējais reģistrācijas periods (10 gadu robežās) un iespējamā reģistrācijas vieta (ne vairāk kā trīs pilsētas vai pagasti)
2,85
5.
Izziņa, ja civilstāvokļa reģistru grāmatas nav saglabājušās
1,42
6.
Izziņa, atbildot uz iesniegumu, kurā norādīts varbūtējais reģistrācijas periods (10 gadu robežās) un iespējamā reģistrācijas vieta (ne vairāk kā trīs pilsētas, pagasti vai baznīcas), ja metriku grāmatas (baznīcas grāmatas) ir saglabājušās, bet pieprasītais reģistrs nav atrodams
5,69
 
Izziņa, atbildot uz iesniegumu, kurā norādīts varbūtējais reģistrācijas periods (10 gadu robežās) un iespējamā reģistrācijas vieta (ne vairāk kā trīs pilsētas, pagasti vai baznīcas), ja civilstāvokļa reģistru grāmatas (dzimtsarakstu nodaļā) ir saglabājušās, bet pieprasītais reģistrs nav atrodams

 

2,85

8.
Ziņu sniegšana no reģistra, ja iesnieguma iesniedzējam netiek izsniegts civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments

2,85
9. Atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājums vai izziņa par minēto atļauju vai lēmumu 1,42

Šie noteikumi un cenrādis neattiecas uz personām, kas saņem savas dzimšanas, laulības vai radinieku miršanas apliecības.
Par atkārtotām apliecībām noteikta valsts nodeva EUR 1,42 apmērā, pamatojoties uz 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 457.
Pieprasījumi Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta arhīvam jāiesniedz tikai gadījumos, ja nepieciešamās ziņas nav atrodamas, pārbaudot reģistru pirmos eksemplārus vietējās republikas pilsētu vai novadu dzimtsarakstu nodaļās.
Sadaļa : pakalpojumi, noderīgi
 
Informāciju sagatavoja:
Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Līvija Andersone
 
Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi
 

 

Nr.

 

p.k.

 

 

 

Pakalpojuma veids

 

Atvieglojums

 

Cena bez PVN (EUR)

 

PVN (EUR)

 

Cena ar PVN (EUR)

 

1.

 

Laulības reģistrācija bez svinīgas laulību ceremonijas Līgatnes novada dzimtsarakstu nodaļas telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (pakalpojumā iekļauta dokumentu sagatavošana, reģistrācijas procedūras vadīšana, ja ceremonijā piedalās divi liecinieki)

 

_

 

_

 

_

 

_

 

2.

 

Laulības reģistrācija ar svinīgu ceremoniju Līgatnes novada dzimtsarakstu nodaļas telpās vai Līgatnes novada Kultūras nama mazajā vai lielajā zālē* (pakalpojumā iekļauta dokumentu sagatavošana, svinīgas laulību ceremonijas sagatavošana, telpu noformējums, fona mūzika, ja ceremonijā piedalās divi liecinieki un ne vairāk kā 10 viesi)

 

Ja vismaz viena no personām ir deklarēta Līgatnes novadā, tiek piemērots atvieglojums 25% apmērā no pakalpojuma cenas.

 

30.00

 

6.30

 

36.30**

 

3.

 

Laulības reģistrācija ar svinīgu ceremoniju Līgatnes novada dzimtsarakstu nodaļas telpās vai Līgatnes novada Kultūras nama mazajā vai lielajā zālē* (pakalpojumā iekļauta dokumentu sagatavošana, svinīgas laulību ceremonijas sagatavošana, telpu noformējums, fona mūzika, ja ceremonijā piedalās divi liecinieki un vairāk kā 10 viesi)

 

Ja vismaz viena no personām ir deklarēta Līgatnes novadā, tiek piemērots atvieglojums 25% apmērā no pakalpojuma cenas

 

50.00

 

10.50

 

60.50**

 

4.

 

Svinīga laulību ceremonija ārpus Līgatnes novada dzimtsarakstu nodaļas telpām, piemērotā laulību reģistrācijas vietā Līgatnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (pakalpojumā iekļauta dokumentu sagatavošana, svinīgas laulību ceremonijas sagatavošana, ceremonijas vietas apskate, nokļūšana laulību ceremonijas vietā, dokumentu nogādāšana)

 

Ja vismaz viena no personām ir deklarēta Līgatnes novadā, tiek piemērots atvieglojums 25% apmērā no pakalpojuma cenas

 

130.00

 

27.30

 

157.30**

 

5.

 

Laulību jubilejas (sudraba, zelta kāzas u.c.) ceremonijas sagatavošana un vadīšana

 

Nav.

 

40.00

 

8.40

 

48.40

 

6.

 

Bērna dzimšanas reģistrācijas svinīga ceremonija

 

Nav.

 

20.00

 

4.20

 

24.20

 

7.

 

Visa veida civilstāvokļa aktu (dzimšanas, laulības, miršanas) meklēšana arhīvā, izrakstu, izziņu sagatavošana un izsniegšana

 

Nav.

 

5.00

 

1.05

 

6.05

 

*Personai papildus jāmaksā telpas noma saskaņā ar Līgatnes novada domes lēmumā noteiktiem izcenojumiem.

** Pakalpojuma maksā nav iekļauta Ministru kabineta noteikumos, kas noteic civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu par laulību reģistrāciju, noteiktā valsts nodeva.