Par uzņēmumu

Uzņēmums dibināts 2015. gadā saskaņā ar Līgatnes novada domes 10. marta lēmumu (sēdes protokols). Darbību uzsāka 2015. gada 1. aprīlī.

SIA "Līgatnes Komunālserviss" statūti

Starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Starpperiodu pārskats par 2017. gadu

Starpperiodu (2017. gada 1. pusgads) vadības ziņojums

Starpperiodu (2018. gada 1. ceturksnis) vadības ziņojums
 

SIA “Līgatnes komunālserviss” ir 100% Līgatnes pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras galvenās funkcijas ir:

·         Komunālo pakalpojumu nodrošināšana (ūdensapgāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumapgāde);

·         Ceļu un ielu uzturēšana un teritoriju labiekārtošana;

·         Citu pakalpojumu sniegšana (zālāju pļaušana, asenizācija, santehniskie un remontpakalpojumi, galdniecības un transporta pakalpojumi u.c.) 

        Pakalpojumu pieteikšana:

 

SI

 

 

Laika ziņas
Aptaujas