Pašvaldības ielas un ceļi

Kopējie rādītāji

Līgatnes novada pašvaldības īpašumā un pārraudzībā atrodas Līgatnes pilsētas un Augšlīgatnes ciema ielas ar kopējo garumu 32,84 km, t.sk. 13,78 km ar asfalta segumu, un Līgatnes pagasta ceļi ar kopējo garumu 80,96 km, t.sk. 1,57 km ar asfalta segumu.

Apsaimniekošana

Līgatnes novadā atbilstoši noslēgtajam deleģējuma līgumam ceļu un ielu apsaimniekošanas funkcija uzdota Līgatnes novada domes kapitālsabiedrībai SIA “Līgatnes komunālserviss” (turpmāk tekstā - kapitālsabiedrība), kas veic ceļu atjaunošanas un ikdienas uzturēšanas darbu organizēšanu un uzraudzību. Daļa funkciju – piemēram, ceļmalu pļaušana, ceļa malu zemes un krūmu apauguma likvidēšana, ceļa zīmju uzstādīšana, minerālmateriāla iestrāde, sniega tīrīšana u.c. tiek veikta ar kapitālsabiedrības tehniskajiem resursiem. Pārējo - piemēram, asfalta bedrīšu remontu, ceļu greiderēšanu, minerālmateriāla iegādi, ielu ar grants segumu atputekļošanu, pretslīdes materiālu kaisīšanu ziemas sezonā u.c. veic iepirkuma procedūrās izvēlēts komersants. Ceļu uzturēšanas un atjaunošanas darbi notiek tikai saskaņā ar ceļu darbu prioritāšu un budžeta plānu un iespējamām ārkārtas situācijām.

Fiziskām un juridiskām personām ir iespēja pasūtīt un saņemt kapitālsabiedrības piedāvājumā esošus ceļu uzturēšanas darbu pakalpojumus privāto ceļu atjaunošanai un uzturēšanai atbilstoši kapitālsabiedrības pakalpojumu izcenojumiem, kā arī ir iespējams iepazīties ar ceļu uzturēšanā un atjaunošanā piesaistītajiem uzņēmumiem un nolīgtajiem darbu apjomiem pašvaldības mājaslapas sadaļā - iepirkumi. 

Finanšu līdzekļi        

Līgatnes novada dome saņem valsts budžeta mērķdotāciju ceļu uzturēšanai vidēji 110 000 EUR apjomā gadā (apmēram 1 EUR uz ceļa metru) un atbilstoši budžeta plānam izlieto arī pašvaldības budžeta līdzekļus vidēji līdz 80 000 EUR apjomā. Ceļu un ielu atjaunošana atsevišķos gadījumos tiek nodrošināta arī ar Eiropas struktūrfondu atbalstu vai ar Valsts kases aizdevuma resursiem.

Pretputekļu absorbenta iestrādes kārtība

Īpašumi Līgatnes novada pašvaldības teritorijā, kas atbilstoši 2020. gada  Līgatnes novada domes 2020. gada 25. jūnija noteikumiem “Pretputekļu absorbenta iestrādes kārtība” tiesīgi pieprasīt pretputekļu absorbenta iestrādi īpašumam piegulošā pašvaldības ceļa posmā.